Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORÍGENS I EVOLUCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura obligatòria d’especialitat s’inclou en la matèria del mòdul d’especialitat “Llengua catalana: sincronia i diacronia” del Grau en Filologia Catalana, juntament amb “Fonètica i fonologia catalanes”, “Sociolingüística catalana”, “Els parlars catalans” i “Morfologia catalana” de tercer curs; “Sintaxi catalana” i “Semàntica i lexicologia catalana” de quart; i “Fonaments de la norma lingüística catalana” de segon i “Història social de la llengua catalana” de primer curs. 

Aquesta assignatura s’ocupa de l’evolució interna de la llengua catalana des dels orígens fins a l’actualitat; proveeix, per tant, els fonaments diacrònic dels quatre grans components lingüístic (fonològic, morfològic, sintàctic i lexicosemàntic), bàsics per a les tasques professionals futures en què intervindrà el català (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius

1.Explicar els orígens i els elements constitutius del lèxic i la semàntica, de la fonologia, de la morfologia i dels aspectes més rellevants de la sintaxi del català segons una perspectiva diacrònica.

2.Explicar els factors i els mecanismes de la variació i el canvi lingüístics des del llatí fins al català actual, segons les aportacions teòriques de la lingüística contemporània.

3.Fer servir l’estudi diacrònic de la llengua en els àmbits de la lingüística aplicada.

4.Explicar de la variació i el canvi diacrònics com a adaptació del sistema lingüístic a les necessitats comunicatives, cognitives i socials dels parlants. 

5.Fer servir  adequadament les aïnes bàsiques per al desenvolupament l’activitat científica en l’estudi de la variació i el canvi lingüístics en català; concretament, quant a l’àmbit de la lingüística: a) els corrents teòrics de la lingüística més importants, b) la bibliografia bàsica disponible, c) els corpora del català i d’altres llengües i els diccionaris històrics i etimològics i els atles del català i de la resta de llengües romàniques; i quant a les habilitats intel•lectuals fonamentals: a) la recaptació, el tractament  i la interpretació de les dades, b) l’elaboració i la comprovació d’hipòtesis de treball, c) l’extracció de conclusions, etc.

6.Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30034
Professor/a responsable:
BELTRAN I CALVO, VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix