Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CATALANA MODERNA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Literatura catalana moderna, juntament amb les altres assignatures de literatura (Literatura Catalana: Primeres grans obres; Literatura catalana del segle XV (I i II), Introducció a les grans obres de la literatura catalana contemporània; Literatura catalana del segle XIX, Poesia Catalana Contemporània; Prosa catalana Contemporània i Introducció als llenguatges teatrals), forma la matèria d'especialitat Literatura catalana dins del mòdul d'especialització del grau de Filologia Catalana. Impartida pel Departament de Filologia Catalana, ofereix una aproximació a la literatura catalana moderna (segles XVI-XVII-XVIII) a través d'una selecció de manifestacions representatives per tal que l'alumnat assolisca una formació sòlida en aquest període.

És obligatòria per als estudiants del grau en Filologia Catalana. Té caràcter semestral i s'imparteix en el segon semestre del curs. Consta de 6 crèdits, dels quals 2,4 són presencials i 3,6 no presencials; alhora, dels presencials 1,8 són teòrics mentre que 0,6 tenen caràcter pràctic.

L'assignatura es justifica per la necessitat de dotar d'un coneixement bàsic de les principals etapes, corrents, gèneres, autors i obres, en aquest cas de la literatura catalana moderna, i en el context de les altres assignatures que la complementen en la matèria de Literatura catalana. Constitueix, per tant, juntament amb les altres assignatures de literatura medieval, contemporània, etc., la formació literària necessària per al grau de Filologia Catalana.

Ofereix les eines necessàries per llegir i analitzar amb esperit crític i amb una adequada interpretació les obres rellevants estudiades i per poder parlar-ne amb arguments i amb criteris científics. Es proposa l'aprofundiment en l'estudi de les diferents obres, la lectura crítica, la contextualització en l'àmbit europeu, la relació amb altres manifestacions literàries i culturals, per dotar no només d'una base sòlida de formació literària, sinó d'uns coneixements complementaris per a les matèries de formació lingüística del grau.

L'alumnat adquireix coneixements i competències per a l'exercici professional en la docència o en altres àrees com les de l'assessorament lingüístic i cultural, en el món editorial, la traducció, etc. Així mateix, està preparat per a la recerca científica i filològica amb una sòlida base de formació literària, cultural i lingüística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius:
a)Iniciar en els coneixements de la literatura catalana moderna (estètiques, autors, obres, etc.), a fi de fer comprendre els trets essencials i singulars del període.
b)Aprofundir en l’estudi de les lectures proposades en tant que representatives d’uns corrents culturals o estètics de l’època moderna en la Corona d’Aragó, amb atenció preferent a la prosa, la poesia i les formes dramàtiques dels segles XVI, XVII i XVIII.
c)Ampliar els coneixements de l’alumne amb anàlisi i lectura de textos i a través d’exercicis pràctics de comentaris de fragments.
d)Situar i connectar les diferents estètiques, autors i obres literàries amb la producció intel·lectual i artística de les cultures veïnes del mateix període.
e)Conèixer i habituar-se a la lectura dels textos d’aquests segles per tal de consolidar els coneixements filològics de la llengua i la literatura d’aquesta època.
f)Conéixer i familiaritzar-se amb la bibliografia selecta i les aportacions crítiques concretes de cada tema.
g)Poder sintetizar amb claredat, de manera escrita i oral qualsevol dels aspectes anteriors, utilitzant els mitjans comunicatius pertinents en cada situació comunicativa.

Objectius específics aportats pel professorat:
a) Promoure l'agilitat en la lectura comprensiva i crítica de les obres de l'edat moderna.
b) Estimular l'interés per les relacions amb les altres literatures peninsulars i Europees en el període estudiat.
c) Motivar l'alumnat en una reflexió sobre els canvis i l'evolució literària en relació amb les altres arts i amb els esdeveniments socials que els poden haver influït.
d) Motivar la creació de discursos orals i escrits de comunicació acadèmica per tal de verbalitzar i ser capaç de transmetre els continguts treballats a classe.

 

 

Dades generals

Codi: 30032
Professor/a responsable:
GARCIA SEMPERE, MARIA MANUELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix