Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MORFOLOGIA CATALANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura obligatòria d'especialitat se situa en la matèria del mòdul d'especialitat "Llengua catalana: sincronia i diacronia" del Grau en Filologia Catalana, juntament amb "Fonètica i fonologia catalanes", "Sociolingüística catalana", "Els parlars catalans" i "Orígens i evolució de la llengua catalana" de tercer curs; "Sintaxi catalana" i "Semàntica i lexicologia catalana" de quart; i "Fonaments de la norma lingüística catalana" de segon i "Història social de la llengua catalana" de primer curs. Amb "Fonètica i fonologia catalanes", "Sintaxi catalana" i "Semàntica i lexicologia catalanes" representen  l’estudi aprofundit dels subsistemes lingüístics, amb un grau de reflexió important pel que fa a la flexió gramatical (nominal, pronominal i verbal) i a la formació de mots.
Aquesta assignatura proveeix una formació fonamental per a les futures tasques professionals en què prenga part el català (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius:
1. Explicar els elements constitutius de la morfologia del català segons una perspectiva sincrònica.
2. Fer servir l’estudi de la morfologia del català en l’àmbit de la lingüística aplicada (específicament, codificació i estandardització, terminologia i neologia, ensenyament de la llengua, traducció i gramàtica comparada).
3. Explicar a) la variació morfològica com a adaptació del sistema lingüístic a les necessitats comunicatives, cognitives i socials dels parlants i b) el model morfològic estàndard com a eina fonamental per a difusió de l’ús social de les llengües.
4. Fer servir  adequadament les eines bàsiques per al desenvolupament l’activitat científica en l’estudi de la morfologia del català; concretament, quant a l’àmbit de la lingüística: a) l’anàlisi del processos morfològics, segons els corrents teòrics de la morfologia més importants, i b) la bibliografia i les fonts documentals bàsiques;  i quant a les habilitats intel·lectuals fonamentals: a) la recaptació, el tractament  i la interpretació de les dades, b) l’elaboració i la comprovació d’hipòtesis de treball, c) l’extracció de conclusions, etc.
5. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

Objectius específics aportats pel professorat:

1. Explicar els conceptes bàsics relacionats amb la morfologia.
2. Descriure la varietat col·loquial i les propostes normatives per a fixar la varietat estàndard personal de cada alumne i identificar els trets d’altres varietats formals del català.
3. Comparar els fenòmens de la morfologia catalana amb els d’altres llengües.
4. Conéixer la flexió nominal del català i ser capaç d’analitzar morfològicament noms i adjectius.
5. Analitzar morfològicament els pronoms personals forts i els febles en català.
6. Saber explicar les regles de la flexió verbal i les principals irregularitats del català.
7. Saber explicar els processos morfològics que permeten crear paraules noves en català.
8. Atés un context en què cal avaluar un fenomen morfològic, explicar-lo segons el corrent de la lingüística que millor s’hi adiga i aplicar-hi críticament la informació que en fornirà la bibliografia, els corpora textuals, el diccionaris i altres fonts morfològiques i els atles lingüístics.
9. Atés un context en què cal avaluar un fenomen morfològic, ser capaç de recaptar, tractar i interpretar les dades, d’elaborar i comprovar hipòtesis de treball i d’extraure conclusions.
10. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.
11. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

 

 

Dades generals

Codi: 30030
Professor/a responsable:
GUARDIOLA SAVALL, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix