Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CULTURA I LITERATURA POPULAR CATALANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Cultura i Literatura Popular Catalana és una assignatura impartida pel Departament de Filologia Catalana i dissenyada per a introduir els alumnes en el concepte, els objectius i la metodologia dels estudis etnopoètics i de la cultura popular en general, així com també de la corresponent rendibilitat didàctica. La naturalesa de l’assignatura està plenament justificada pel que fa al perfil de la titulació, ja que una part de la faceta formativa del filòleg ha de complementar l’estudi de la literatura de transmissió escrita amb el de la literatura de transmissió oral: per això es presenta com una matèria obligatòria.
L’assignatura es relaciona amb les altres matèries de literatura catalana medieval, moderna i contemporània, així com també amb l’assignatura Introducció als Llenguatges Teatrals i la resta de les assignatures de la matèria «Literatura i cultura catalanes».
L’alumne adquireix en aquesta assignatura coneixements i competències que complementen la seua formació literària, cultural i lingüística, i que, a més, li permeten assolir una capacitat vàlida per a les tasques docents, investigadores, d’assessorament cultural o de creació pròpies del grau en Filologia Catalana.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conéixer el marc teòric i la bibliografia bàsica dels principals estudis etnopoètics

2. Identificar els principals gèneres etnopoètics

3. Analitzar les característiques i la tipologia de les rondalles, les llegendes, les cançons, els succeïts, els acudits, els idiomatismes, les endevinalles, els enigmes, els embarbussaments, etc.

4. Conéixer, amb una perspectiva diacrònica, les manifestacions i les característiques més rellevants de la literatura popular catalana: des de la lírica popular antiga fins a les expressions actuals

5. Explicar les relacions entre els diferents postulats que permeten definir un determinat marc teòric per als estudis etnopoètics

6. Crear i adaptar diversos tipus de textos a partir de models proporcionats per la literatura popular

7. Discutir i enraonar les funcions tradicionals i actuals de la literatura popular

8. Dissenyar i executar un projecte bàsic d’investigació etnopoètica

9. Valorar les possibilitats didàctiques de la literatura popular

10. Reflexionar críticament sobre les manifestacions de la literatura popular

11. Adoptar actituds positives envers la vigència i l’interés de les manifestacions etnopoètiques

12. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.

13. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic

 

 

Dades generals

Codi: 30024
Professor/a responsable:
BORJA SANZ, JOAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix