Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES TEATRALS (CATALÀ)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Introducció als llenguatges teatrals és obligatòria per a l’alumnat del grau en Filologia Catalana, és semestral, s’imparteix durant el primer quadrimestre del curs i consta de 6 crèdits. Cal remarcar que és l’únic contingut específic de teatre de tot el grau. A pesar de la pròpia singularitat del teatre (en tant que text i en tant que representació), en funció de les lesctures concretes de cada nou curs, pot connectar amb els continguts de Literatura Catalana Medieval, Literatura Catalana Moderna, Literatura Catalana del segle XIX i les de Literatura Catalana Contemporània. A més, estableix les relacions pertinents amb la resta de les arts i de la cultura en general.
Els objectius formatius de l’assignatura són, d’una banda, que l’alumnat aprenga uns conceptes bàsics de l’especificitat teatral; de l’altra, proporcionar als estudiants una introducció general a l’evolució de l’art teatral amb la intenció de donar a conéixer i poder valorar el context sociocultural i les idees principals que permeten l’evolució de l’espectacle teatral i de la literatura dramàtica, amb una atenció particular al teatre de la segona meitat del segle XX i l’inici del nou segle; finalment, que l’alumne aprenga a llegir els “textos dramàtics” i els espectacles, a analitzar-los i a valorar-los críticament.
Amb l'ajuda de materials diversos (dibuixos, obres pictòriques, textos dramàtics, i enregistraments d’espectacles diversos, esbossos escenogràfics, antics i contemporanis, i altres testimonis...), es facilitarà a l’alumnat l’accés a les claus interpretatives, comprensives dels diferents llenguatges estètics de l’art escènic, en una perspectiva diacrònica i contemporània, així com les eines necessàries per al seu coneixement i estudi. I de forma singular, sobre la literatura dramàtica.
Cada nou curs l'assignatura proposarà unes lectures obligatòries a partir d’un eix temàtic vertebrador: l’amor, la llibertat, el didactisme religiós o moral, l’opressió, la comicitat, l’avantguarda, etc.; uns textos que han de donar unitat als diferents continguts i facilitar que alumne puga assolir una formació crítica vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica teatral, d’assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitar l’alumne per a contextualitzar les obres dramàtiques, i llegir segons els codis conceptuals, funcional i estètics a partir dels quals han estat concebudes.
 • Ser capaç d’apreciar l’evolució dels llenguatges escènics al llarg dels segles.
 • Ser capaç d’entendre el conjunt d’obres canòniques i saber explicar i valorar els seus trets més rellevants segons la tradició crítica.
 • Capacitat per detectar els valors ideològics de les obres i espectacles teatrals segons la societat i els gustos estètics de cada moment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Proporcionar una formació sobre les arts escèniques en general i un coneixement específic de l’evolució de l’art teatral i de la literatura dramàtica al llarg dels segles, en el context general europeu.
2. Proporcionar les eines i la destresa necessàries per a estudiar i (re)conèixer els tipus d’espectacles i llenguatges teatrals. Uns intruments i unes habilitats que hauran de permetre a l’estudiant una actitud crítica davant de qualsevol representació o text teatral.

3. Conèixer l’evolució del teatre català, la diferent tipologia d’espectacles, corrents estètics, les grans tansformacions de l’art teatral, els gèneres, els autors i les obres més representatives en el marc específic de la llengua i cultura catalanes.
4. Descobrir els valors cognitius de la literatura dramàtica i de la representació teatral en una perspectiva més ampla que incloga altres formes de coneixement: psicològic, filosòfic, estètic, etc.

5. Relacionar els diversos components de les obres amb les preocupacions, creences o aspiracions de cada època.

6. Entendre el conjunt d’obres canòniques de cada època i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.
7. Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen, tant en l’aspecte sociològic, genèric, polític, identitari, etc.
8. Apreciar la diversitat d’espectacles teatrals i d’escriptures dramàtiques, en tant que resultats d’una creació estètica en un espai i en un temps concrets.
9. Desenvolupar el plaer de la lectura del text dramatic.
10. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Dades generals

Codi: 30023
Professor/a responsable:
SANSANO I BELSO, GABRIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix