Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L’assignatura fa un examen crític de la historia social de la llengua catalana i subministra els instruments per a la recerca en les fonts de la documentació històrica. Així mateix, ofereix a l’alumnat una formació bàsica en aspectes essencials de la docència de la historia de la llengua per a l’ensenyament secundari i per al treball en arxius històrics.

En el context del pla d'estudis de Filologia Catalana, aquesta assignatura es planteja com una introducció diacrònica, necessària per a emmarcar degudament l'anàlisi de la llengua actual que està programada per als cursos següents del grau a les assignatures de Fonaments de la norma lingüística catalana, de 2n curs (2n semestre); Fonètica i fonologia catalanes, de 3r curs (1r semestre); Les parles catalanes, de 3r (1r semestre); Morfologia catalana, de 3r (2n semestre); Sintaxi catalana, de 4t (1r semestre); Semàntica i lexicologia catalana, de 4t (2n semestre).

Però els coneixements previs que proporciona la Història social de la llengua es fan imprescindibles per a cursar les assignatures amb les quals manté la relació més estreta, que són Sociolingüística catalana, 3r curs (1r semestre), i Orígens i evolució de la llengua catalana, de 3r (2n semestre). La Sociolingüística permet apreciar com es manifesten en el moment present els usos socials de la llengua i la consciència lingüística que han caracteritzat la comunitat lingüística catalana al llarg del temps. Quant a l'altra assignatura, partint de la contextualització històrica ja presentada en Història social, s'ocupa de descriure i resseguir el desenvolupament de les estructures lingüístiques del català des del seu naixement.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals instruments teòrics i metodològics de la disciplina.
 • Conèixer, mitjançant un examen crític, els principals esdeveniments de la història social de la llengua catalana referits al període objecte d'estudi.
 • Conèixer els problemes sociolingüístics des d'una perspectiva diacrònica, tot destacant les continuïtats i les analogies que subjauen als canvis històrics.
 • Iniciar-se en el comentari de textos d'història social de la llengua catalana.
 • Accedir a les fonts per a la recerca en la matèria objecte d'estudi.
 • Utilitzar totes els eines a l'abast als arxius històrics.
 • Valorar els arguments històrics per a la interacció social.
 • Adoptar una actitud de reivindicació conscient de l'espai social que li pertoca a la llengua catalana.
 • Mostrar respecte a la diversitat sociolingüística.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i doensi valorar la conformació múltiple de la societat actual, amb una actitud de respecte envers els drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

4.1. Objectius conceptuals
1 Conèixer les teories i els conceptes bàsics relacionats amb la història social de la llengua catalana.
2 Comprendre el paper que ha jugat la llengua catalana en la consciència lingüística dels catalanoparlants al llarg del temps.

4.2. Objectius procedimentals
3 Aplicar els coneixements teòrics de la història social de la llengua catalana a la interpretació dels fets històrico-lingüístics.
4 Interpretar l’estat de la consciència lingüística en les diferents etapes de la història de la llengua catalana.
5 Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.
6 Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

4.3. Objectius actitudinals
7 Expressar judicis crítics sobre les interpretacions vigents dels fets històrico-lingüístics.
8 Proporcionar arguments històrics per a la interacció social, des d'una actitud de reivindicació conscient de l'espai social que li pertoca a la llengua catalana, i dins del respecte a la diversitat sociolingüística.

 

 

Dades generals

Codi: 30014
Professor/a responsable:
MONTOYA ABAT, BRAULI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix