Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LES GRANS OBRES DE LA LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Aquesta assignatura ofereix una introducció general a la literatura catalana contemporània, a través de l'estudi de les obres més importants i representatives d'aquest període, amb una atenció específica als fets i les idees literàries i historicoculturals que són a la base dels grans canvis estètics que s'hi produeixen. 

Així doncs, treballarem perquè l'alumnat assolisca competències literàries i culturals, en primer terme, i lingüístiques, en segon terme, que li permeten dur a terme les seues tasques docents, investigadores, de crítica literària, d'assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana. 

Igualment important resulta treballar aspectes actitudinals, és a dir, fomentar en l'alumnat una actitud positiva envers la literatura i altres manifestacions culturals. Finalment, totes les activitats de l'assignatura aniran encaminades a estimular el sentit crític de l'alumnat i la seua capacitat per a entendre les obres literàries catalanes contemporànies. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descobrir i desenvolupar el plaer de la lectura i la comprensió dels textos segons el context en el qual s'insereixen.
 • Aprendre a localitzar els obres literàries i entendre els característiques estilístiques segons els influències que han rebut.
 • Relacionar els diversos components dels obres amb les preocupacions, creences o aspiracions de l'època.
 • Apreciar la diversitat d'escriptures literàries: ficció (relat, conte, teatre, novell·la, etc.), així com els de no ficció (assaig, diari, autobiografia, etc.); conèixer les seues característiques i els aspectes bàsics de la seua tradició.
 • Entendre el conjunt d'obres canòniques i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.
 • Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries, així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen, especialment pel que fa a qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics o hegemònics en una societat.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Descobrir i desenvolupar el plaer de la lectura i la comprensió dels textos segons el context en el qual s'insereixen.
 • Aprendre a localitzar els obres literàries i entendre els característiques estilístiques segons els influències que han rebut.
 • Relacionar els diversos components dels obres amb les preocupacions, creences o aspiracions de l'època.
 • Apreciar la diversitat d'escriptures literàries: ficció (relat, conte, teatre, novell·la, etc.), així com els de no ficció (assaig, diari, autobiografia, etc.); conèixer les seues característiques i els aspectes bàsics de la seua tradició.
 • Entendre el conjunt d'obres canòniques i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.
 • Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries, així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen, especialment pel que fa a qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics o hegemònics en una societat.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Dades generals

Codi: 30012
Professor/a responsable:
FRANCES DIEZ, MARIA ANGELS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix