Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CATALÀ: EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura s’ubica en la matèria «Ús del català: llengua i recursos» del mòdul d’especialitat del grau en Filologia Catalana. Les assignatures d’aquesta matèria s’imparteixen al llarg del primer i segon curs i parteixen de l’aprenentatge deductiu amb l’objectiu central d’aconseguir la competència lingüística i comunicativa en català de l’alumnat. Concretament, aquesta és una assignatura de primer curs, del segon quadrimestre, pensada per a garantir una formació bàsica en els aspectes descriptius i normatius de la llengua catalana, coneixements imprescindibles per a qualsevol graduat/da en Filologia Catalana, ja que en el desenvolupament de la seua tasca professional hauran de contribuir al coneixement, difusió i normalització de la llengua catalana en la societat actual. També s’hi treballarà la preparació d’una exposició oral i la posada en escena amb la intenció de formar un futur orador, un docent que siga capaç de captivar amb la paraula.
Està especialment relacionada –i n’és complementària— amb l’assignatura «Català: Expressió oral i escrita I», que s’imparteix en el primer quadrimestre.

Per a consultar la Guia completa visiteu el web del Departament de Filologia Catalana http://www.ua.es/dfc/ (ASSIGNATURES, Guies docents (Graus))

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les característiques de la llengua oral.
 • Conèixer la normativa i les característiques i les peculiaritats de l'estàndard i els subestàndards orals de la llengua catalana.
 • Conèixer sistema vocàlic català, especialment el del català occidental i els fenòmens de contacte vocàlic: elisió i sinalefa.
 • Conèixer el sons consonàntics amb valor de fonema i la respectiva representació gràfica, així com els fenòmens de contacte consonàntic: neutralitzacions, emmudiments, sonoritzacions, assimilacions i geminacions.
 • Conèixer els procés de preparació de qualsevol intervenció oral en públic: debat, taula redona, exposició.
 • Conèixer les tècniques d'execució d'una intervenció oral en públic, especialment una exposició.
 • Comparar, descriure les diferències entre el model de llengua col·loquial de l'entorn social amb l'estàndard.
 • Produir diferents tipus de textos fonamentalment orals que permeten satisfer adequadament les necessitats comunicatives que genera el context social immediat, el medi acadèmic universitari, i el medi professional del futur. Això implicarà generar, seleccionar i ordenar les idees, utilitzar recursos i estratègies de la comunicació oral, adequar el text al destinatari i revisar i corregir el text segons la normativa del català.
 • Reproduir adequadament tots els sons en qualsevol posició sil·làbica, incloent-hi la fonètica sintàctica.
 • Utilitzar el registre oral adequat en funció de la situació comunicativa.
 • Fer una exposició oral en públic amb claredat, precisió i bona prosòdia (entonació, ritme i accentuació).
 • Analitzar i valorar la receptivitat dels oients i readaptar l'exposició en cas necessari.
 • Analitzar i valorar l'acceptabilitat del model de llengua oral utilitzat en els mitjans audiovisuals.
 • Valorar la importància de la reflexió sobre els mecanismes de producció de textos orals per a millorar les destreses comunicatives.
 • Valorar positivament l'ús públic del valencià en qualsevol situació comunicativa.
 • Valorar la importància d'aconseguir un model de llengua oral adequat des del punt de vista normatiu i de la màxima acceptabilitat social possible.
 • Respectar, segons el tipus d'intervenció oral, l'orde d'intervencions, l'adversari en els debats, els públic oient, etc.
 • Canviar el registre poc formal d'un text oral a un de més formal, amb les consegüents consideracions vinculades a l'estil, la normativa, les convencions, etc.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Objectius generals
L'objectiu general és que l'alumnat augmente la competència lingüística en català i la competència comunicativa, especialment oralment.
1.1. Objectius conceptuals
1. Conéixer les característiques de la llengua oral.
2. Conéixer la normativa i les característiques i les peculiaritats de l'estàndard i els subestàndards orals de la llengua catalana.
3. Conéixer sistema vocàlic català, especialment el del català occidental i els fenòmens de contacte vocàlic: elisió i sinalefa.
4. Conéixer el sons consonàntics amb valor de fonema i la respectiva representació gràfica així com els fenòmens de contacte consonàntic: neutralitzacions, emmudiments, sonoritzacions, assimilacions i geminacions.
5. Conéixer els procés de preparació de qualsevol intervenció oral en públic: debat, taula redona, exposició.
6. Conéixer els tècniques d'execució d'una intervenció oral en públic, especialment una exposició.
7. Comparar, descriure les diferències entre el model de llengua col·loquial de l'entorn social amb l'estàndard.
1.2. Objectius procedimentals
8. Produir diferents tipus de texts fonamentalment orals que permeten satisfer adequadament les necessitats comunicatives que genera el context social immediat, el medi acadèmic universitari, i el medi professional del futur. Això implicarà generar, seleccionar i ordenar les idees, utilitzar recursos i estratègies de la comunicació oral, adequar el text al destinatari i revisar i corregir del text segons la normativa del català.
9. Reproduir adequadament tots els sons en qualsevol posició sil·làbica, incloent la fonètica sintàctica.
10. Utilitzar el registre oral adequat en funció de la situació comunicativa.
11. Fer una exposició oral en públic amb claredat, precisió i bona prosòdia (entonació, ritme i accentuació).
12. Analitzar i valorar la receptivitat dels oients i readaptar l'exposició en cas necessari.
13. Analitzar i valorar l'acceptabilitat del model de llengua oral emprat en els mitjans audiovisuals.
14. Canviar el registre poc formal d'un text oral a un de més formal, amb les consegüents consideracions vinculades a l’estil, la normativa, les convencions, etc.
1.3. Objectius actitudinals
15. Valorar la importància de la reflexió sobre els mecanismes de producció de textos orals per a millorar els destreses comunicatives.
16. Valorar positivament l'ús públic del valencià en qualsevol situació comunicativa.
17. Valorar la importància d’aconseguir un model de llengua oral adequat dónes del punt de vista normatiu i de la màxima acceptabilitat social possible.
18. Respectar, segons el tipus d'intervenció oral, l'orde d'intervencions, l'adversari en els debats, els públic oient, etc.
19. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Dades generals

Codi: 30010
Professor/a responsable:
MONTSERRAT BUENDIA, SANDRA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix