Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Lengua árabe II dirigida al alumnado de Estudios Ingleses, Estudios franceses, Filología catalana, Español y sus literaturas, tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita de la lengua árabe (nivel B1 del MCER) y es continuación de la asignatura Lengua árabe I. Asimismo continua ampliando en el conocimiento de la realidad cultural y social de los países que conforman el mundo árabe. Esta asignatura posibilita la adquisición de un nivel intermedio de lengua árabe y capacita al alumno para el desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales, especialmente aquellos que requieren el desarrollo de una competencia multilingüe e intercultural. Esta asignatura contempla la formación previa necesaria para aquellos estudiantes que deseen continuar su formación en el itinerario de optativas de Estudios Árabes e Islámicos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE13 : Coneixement d'una segona llengua d'entre les proposades en la titulació.
 • CE15 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Coneixement d'una segona llengua estrangera diferent del francès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitar l'alumnat per a resoldre les tasques comunicatives més immediates, tant a classe com en situacions molt quotidianes, en àrab estàndard oralm i escrit amb un grau de domini mínim (nivell A1.2 del MCER).
 • Consolidar les habilitats per a comunicar de manera eficaç en àrab, a través del treball en totes les destreses.
 • Desarrollar l'autoaprenantge a través de les TIC.
 • Conèixer aspectes culturals i sociolingüístics dels països de llengua àrab.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

OBJETIVOS GENERALES
1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito en árabe estándar en un grado de dominio correspondiente al
nivel B1 del MCER.
2. Afianzar las habilidades para comunicar de manera eficaz en árabe, a través del trabajo en todas las destrezas.
3. Desarrollar el autoaprendizaje a través de las TIC.
4. Conocer aspectos culturales y sociolingüísticos de los países de lengua árabe.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lingüísticos
1. Alcanzar un repertorio lingüístico sencillo para abordar la mayoría de las situaciones habituales.
2. Utilizar este repertorio con corrección.
3. Cohesionar el discurso con flexibilidad.
Funcionales
4. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de
comunicación.
Comunicativos
Leer
5. Comprender satisfactoriamente textos sencillos y contextualizados sobre temas generales o de su interés.
6. Localizar información específica.
7. Seguir el argumento de narraciones breves.
8. Reconocer los formatos y las convenciones de los tipos de textos empleados.
Escuchar
9. Identificar la intención comunicativa y las ideas principales de diálogos y narraciones.
Hablar
10. Realizar presentaciones, descripciones y narraciones sencillas sobre una variedad de temas conocidos.
Conversar
11. Participar y reaccionar de forma adecuada en las situaciones más habituales.
12. Comprender lo suficiente para participar en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal.
Escribir
13. Escribir textos sencillos y adecuados sobre temas conocidos respetando las convenciones del lenguaje escrito.
Sociolingüísticos
14. Utilizar el lenguaje y las fórmulas sociales propias de los intercambios y textos trabajados, así como las fórmulas de
tratamiento y expresiones de cortesía usuales.
Culturales
15. Ampliar el conocimiento sociocultural a una gama variada de situaciones.
16. Comprender los comportamientos y valores ajenos a los propios.
Estratégicos
17. Afianzar la motivación, colaborar en la interacción y arriesgarse en el uso de la lengua.
18. Tomar conciencia de las estrategias más eficaces y activarlas de forma intencionada.
19. Utilizar los conocimientos propios y la experiencia para construir sobre ellos.
20. Evaluar el propio proceso de aprendizaje con ayuda del profesor.

 

 

Dades generals

Codi: 29621
Professor/a responsable:
GARCIA CECILIA, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix