Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les pràctiques externes proporcionen als estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional amb la finalitat d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits en les diferents assignatures del Grau.
Les tasques concretes a realitzar variaran d'acord amb el lloc al que s'incorpori l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, aquestes tasques estaran relacionades amb l'exercici professional d'un graduat en Humanitats i es realitzaran en empreses i institucions que permetin desenvolupar les competències específiques de l'assignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

  • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
  • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
  • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
  • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
  • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
  • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
  • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
  • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
  • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
  • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
  • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
  • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

  • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
  • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
  • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
  • CE12 : Coneixement d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
  • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
  • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
  • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
  • CE4 : Conèixer les varietats geogràfiques de l'àrab i comunicar-se en àrab dialectal (magrebí i oriental) per a interactuar satisfactòriament en els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
  • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
  • CE6 : Conèixer una de les llengües islàmiques no àrabs (persa) i els seus diferents desenvolupaments culturals específics dins de la civilització islàmica com a manifestació de la seua creativitat i reflex del context sociocultural divers dels països islàmics.
  • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
  • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.
  • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

  • CGUA1 : Ser capaç de comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'àrab en l'àmbit de la seua disciplina.
  • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
  • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Desarrollar la aplicación práctica de las competencias adquiridas en todos los módulos y materias del Plan de Estudios.
-Aplicar las competencias de la titulación en el ámbito profesional.
-Posibilitar el aprendizaje autónomo y la capacidad de adaptación en el ámbito profesional, propios de la titulación.

-Adaptarse a entornos profesionales diversos.
-Desarrollar de manera creativa iniciativas relacionadas con el ámbito profesional en que se desarrollen las prácticas.

 

 

Dades generals

Codi: 29598
Professor/a responsable:
BENAICHA ZIANI, M. NAIMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

  • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
    Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
    Crèdits teòrics: 0
    Crèdits pràctics: 0,6
    Aquest departament és responsable de l'assignatura.
    Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix