Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LINGÜÍSTICA ÀRAB

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura ofrece una visión global y sistematizada de la lengua árabe con el fin de proporcionar al estudiante herramientas que le permitan integrar en su competencia lingüística aspectos diacrónicos de la lengua, así como aspectos relativos a la norma y el uso del árabe, la fonética, la morfosemántica y la sintaxis, con especial atención a los fenómenos diafásicos y diatópicos que confieren al árabe su carácter de macrolengua.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE14 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el sistema lingüístic de la llengua àrab.
 • Conèixer i comprendre la funció dels principals factors lingüístics i extralingüístics que intervenen en l'origen, l'evolució i l'estat actual de la llengua àrab.
 • Conèixer aspectes fonamentals de dialectologia àrab.
 • Conèixer aspectes fonamentals de lexicologia, lexicografia i terminologia àrabs.
 • Desenvolupar habilitats d'investigació, exposició i argumentació.
 • Aplicar els coneixements adquirits a l'anàlisi lingüística de textos àrabs.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Comprender el sistema lingüístico de la lengua árabe.
2. Conocer y comprender la función de los principales factores lingüísticos y extralingüísticos que intervienen en el origen, la evolución y la situación actual de la lengua árabe.
3. Conocer aspectos fundamentales de fonética, dialectología, lexicografía y terminología árabes.
4. Ampliar y sistematizar los conocimientos de morfología, semántica y sintaxis árabes.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis lingüístico de textos árabes.
6. Desarrollar habilidades de búsqueda de información, exposición y argumentación.

 

 

Dades generals

Codi: 29543
Professor/a responsable:
RAMOS LOPEZ, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix