Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEXTOS ÀRABS: ANÀLISI I TRADUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se orienta al desarrollo de las competencias de comprensión, análisis y traducción de textos árabes representativos de las lenguas de especialidad contempladas en los perfiles profesionales de traductor para los que capacita el título del Grado en Estudios Árabes e Islámicos. En esta asignatura, impartida en el último semestre de la carrera, el estudiante podrá aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas cursadas con anterioridad al análisis y la traducción de textos de especialidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE14 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dotar l'alumnat d'un coneixement avançat de la literatura, la història i la cultura àrabs, a través de textos representatius.
 • Dotar l'alumnat de les principals estratègies per a traduir textos de l'àrab al castellà, en les diverses tipologies.
 • Dotar l'alumnat d'un coneixement dels principis retòrics, estilístics i conceptuals que són tradicionals i bàsics en l'àrab.
 • Capacitar l'alumnat per a interpretar i analitzar textos literaris, històrics i culturals àrabs, a partir dels principals trets estilístics i referencials. 
 • Dotar l'alumnat de les eines necessàries per a editar textos literaris, històrics i culturals àrabs.
 • Fomentar l'anàlisi crítica dels textos àrabs, a partir de les coordenades historiogràfiques, estilístiques i de gènere que els caracteritzen.
 • Fomentar en l'alumnat l'exercici de la traducció de textos àrabs en les diverses tipologies.
 • Orientar l'alumnat en el treball d'edició filològica de textos i de presentació editorial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Avanzar en el conocimiento de la literatura, la historia y la cultura árabes a través de textos representativos.
 2. Avanzar en el conocimiento de los principios retóricos, estilísticos y conceptuales tradicionales básicos árabes.
 3. Aprender a analizar e interpretar textos literarios, históricos y culturales árabes a partir de sus principales rasgos estilísticos y referenciales.
 4. Conocer y aplicar mecanismos y estrategias de traducción de textos del árabe al castellano en sus distintas tipologías.
 5. Conocer aspectos fundamentales sobre la edición de textos literarios, históricos y culturales árabes.
 6. Fomentar la lectura activa de textos árabes a partir de las coordenadas historiográficas, estilísticas y genéricas que los caracterizan.

 

 

Dades generals

Codi: 29542
Professor/a responsable:
RAMOS LOPEZ, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix