Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ÀRAB: AVANÇAT II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Lengua árabe: Avanzado II tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita en la lengua árabe al Nivel B2.2 del MCER.
La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, dado que la lengua árabe es el principal vehículo lingüístico de conocimiento y desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles
profesionales para los que capacita el título. Esta asignatura constituye el segundo  escalón para la adquisición del nivel avanzado en Lengua Árabe y  del nivel B2 del MCER (el primer escalón lo constituye la asignatura Lengua Árabe Avanzado I), y debe ayudar al estudiante a alcanzar la fluidez, la naturalidad y la precisión en el uso de la lengua árabe en una amplia gama de temas de su especialidad, también por medio de las TIC, al desarrollo de la competencia estratégica y a la autonomía en el aprendizaje.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE14 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitar l'alumnat per a comprendre, expressar-se i interactuar amb fluïdesa i de manera adequada, precisa i correcta, fent ús d'un repertori lingüístic ampli, oralment i per escrit, en àrab estàndard i amb el nivell B2.1 (MCER) com a grau de domini mínim.
 • L'alumnat ha de ser capaç d'identificar el gènere discursiu d'un text, a més del caràcter clàssic o antic. Redactar textos d'opinió o de tipus assagístic sobre temes estudiats. Contar històries o contes breus. Començar i mantenir debats sobre temes interessants, amb descripció de situacions i defensa de punts de vista sobre què cal fer i de quina manera. Escriure un informe sobre una reunió o un acte a què s'ha assistit.
 • Ampliar el coneixement dels aspectes socioculturals.
 • Fomentar l'ús d'estratègies d'aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Grado de dominio previsto: B2.2

Lingüísticos
1. Manejar un repertorio amplio de recursos lingüísticos para abordar, con alguna facilidad, precisión y claridad textos sobre una extensa gama de funciones y temas, sin manifestarse ostensiblemente las limitaciones.
2. Poseer un  control relativamente bueno de los recursos lingüísticos. Al utilizar estructuras complejas, pueden aparecer errores de cohesión o de adecuación, así como fallos o errores, en dichas estructuras
Funcionales
4. Poner en práctica las funciones comunicativas detalladas en los contenidos de la asignatura
Comunicativos
Comprensión lectora
5. Leer con alto grado de autonomía diferentes tipos de textos, incluso textos extensos y complejos de su especialidad, identificando las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos principales y secundarios y la línea argumental, seleccionando información, ideas y opiniones.
Comprensión oral
6. Comprender documentales, noticias y otros materiales grabados divulgativos sobre temas actuales o de su especialidad, y en general discursos extensos y líneas moderadamente complejas de argumentación sobre temas conocidos, identificando las intenciones comunicativas, los puntos principales y los detalles relevantes, siempre que dichos textos y discursos se produzcan en un nivel de lengua estándar y a un ritmo normal.

Expresión oral
7. Producir textos, incluso extensos, coherentes y organizados sobre asuntos generales o de su especialidad, para transmitir información, narrar, describir y exponer y argumentar con claridad,  ampliando y defendiendo sus ideas y resaltando los aspectos significativos.
8. Expresarse con seguridad, flexibilidad y precisión, con bastante corrección, con una pronunciación clara y a un ritmo regular, y en los aspectos bien conocidos con fluidez.
Interacción oral
9. Interaccionar adecuadamente en una amplia gama de situaciones y temas, cooperando y expresándose con una fluidez y eficacia que posibiliten la interacción con hablantes expertos de la lengua estándar.
10. Comprender y expresar ideas, opiniones, acuerdos, argumentos, consejos e información compleja, marcando con claridad la relación entre las ideas.
Expresión escrita
11. Escribir textos claros, detallados, coherentes y cohesionados, sobre una amplia gama de temas de su interés o especialidad para transmitir, sintetizar y evaluar información, relatar o describir hechos, argumentar, comparar y concluir.
12. Expresarse con un buen grado de corrección gramatical y de precisión léxica utilizando  mecanismos de cohesión, y con flexibilidad de formulación para adecuarse a las situaciones.

Sociolingüísticos
13. Ampliar y diversificar el conocimiento de los aspectos socioculturales propios de los ámbitos temáticos programado.
14. Reconocer los registros formales e informales estándar, y familiarizarse con otros registros frecuentes, variantes dialectales o acentos.

Estratégicos
Desarrollar la autonomía en la planificación del aprendizaje y en el uso consciente de las estrategias. Planificar las tareas; contextualizar y explotar los recursos lingüísticos de que dispone, localizar los que necesita, verificar cómo funcionan; realizar inferencias, ejercitarse, sortear las dificultades, construir lenguaje y reparar lagunas de información.

 

 

 

Dades generals

Codi: 29540
Professor/a responsable:
BARREDA SUREDA, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix