Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PENSAMENT ÀRAB I ISLÀMIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 DEPARTAMENTO Y ÁREAS: Filologías Integradas. Área de Estudios Árabes e Islámicos

ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado en Estudios Árabes e Islámicos

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA: Segundo semestre del tercer año académico donde se concentran las asignaturas de mayor contenido teórico y epistemológico de la disciplina (Islamología, Historia y cultura árabe e islámica, Sociología del mundo árabe contemporáneo), y donde el alumno debe desarrollar capacidades de análisis crítico. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir-se en les diverses modalitats de pensament de la civilització islàmica.
 • Conèixer la història i el desenvolupament de la vida intel·lectual i doctrinal del món musulmà clàssic.
 • Familiaritzar-se amb els materials bàsics d'estudi i reflexió sobre els continguts universals de l'islam.
 • Reconèixer les especificitats de les cultures mediterrànies i euroasiàtiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Objetivos formativos:

Desarrollo de estrategias críticas y hermenéuticas que permitan la comprensión de la evolución histórica del pensamiento en el mundo islámico desde el origen del Islam hasta nuestros días.


Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Trabajo directo con fuentes primarias, análisis y comentario textual, discusiones y debates en grupo, y dinamización docente con el fin de que el alumnado pueda ser parte activa en la interpretación y valoración del desarrollo del pensamiento árabo-islámico.

 

 

Dades generals

Codi: 29538
Professor/a responsable:
DONOSO JIMENEZ, ISAAC
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix