Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura en la que se abordarán los rasgos estructurales de las sociedades árabes en la época contemporánea a través de la comprensión de su variedad social, religiosa, étnica y cultural, con especial énfasis en las minorías sociales y las cuestiones de género, con el fin de fomentar el diálogo intercultural entre las sociedades del ambito euro-mediterráneo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar els trets estructurals de les societats àrabs, en l'època contemporània, comprenent-ne la varietat social, religiosa, ètnica i cultural, amb especial èmfasi en les minories socials i les qüestions de gènere.
 • Interpretar, analitzar i sintetitzar críticament les fonts bàsiques per a estudiar i interpretar els esdevenimets socials i emetre-hi judicis.
 • Emprar la terminologia bàsica de l'àmbit de la matèria, a més de les eines metodològiques pertinents i desenvolupar aptituds per a cercar informació i, després, explotar-la i interpretar-la críticament.
 • Capacitat d'exposar oralment i per escrit, de manera ordenada i organitzada, informació i idees, a més d'aportar hipòtesis de treball des d'una perspectiva crítica.
 • Promoure entre l'alumnat la necessitat del diàleg intercultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Competencias generales del título (CG):

CG3. Competencias en comunicación oral y escrita

CG4. Razonamiento crítico

CG5. Capacidad de análisis y síntesis

CG18 Capacidad de interpretar, analizar, sintetizar y evaluar información de forma científica y crítica.

CG31 Conocimiento de las creencias, comportamientos y valores de los miembros de las sociedades árabes y musulmanas

CG32 Conocimiento de las creencias, comportamientos y valores de los árabes y musulmanes integrantes de la sociedad europea.

 

Competencias específicas (CE):

CE10. Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua árabe.

CE15. Conocimiento del Islam como religión y sus diversas manifestaciones

CE47. Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

CE55. Capacidad para analizar y interpretar los fenómenos sociales y políticos 

CE57. Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica

 

 

;

Dades generals

Codi: 29536
Professor/a responsable:
CUTILLAS FERRER, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix