Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura dedicada a la explicación y comprensión del desarrollo de la historia de las sociedades musulmanas en la Edad Media, fijándonos especialmente en el desarrollo de la cultura árabe e islámica en su fase de formación, en su periodo de mayor esplendor y posterior decadencia. Abarca desde la época anterior a la aparición del islam como religión hasta antes de la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Y, desde el punto de vista geográfico, desde los territorios de Asia Central hasta la Península Ibérica musulmana (Al-Andalus). Esta asignatura se complementa con “Civilización de al-Andalus”, por lo los datos relativos a al-Andalus se dejan especialmente para ser desarrollados en dicha asignatura. También se complementa con “Historia y cultura árabe islámica (s. XVI-XXI), que se imparte en el segundo cuatrimestre.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer de manera general les fites històriques i culturals del període estudiat.
 • Conèixer els conceptes relacionats amb els fenòmens històrics i culturals que conformen el món àrab i islàmic clàssic.
 • Dominar la geografia física i política del món àrab i islàmic clàssic.
 • Dominar el vocabulari i el discurs històric àrab.
 • Analitzar críticament textos històrics i saber contextualitzar-los.
 • Valorar críticament la bibliografia secundària recomanada en l'assignatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer los orígenes y la formación de la cultura árabe e islámica así como su evolución diacrónica y el conjunto de los pueblos que la integran.

Conocer y distinguir los diferentes espacios histórico-geográficos a lo largo de la historia del mundo islámico clásico.

Reconocer en el tiempo y en el espacio los distintos sistemas político-sociales que se han dado a lo largo de los siglos en el espacio geográfico del mundo árabo-islámico.

Conocer los hechos históricos más relevantes de la historia y la cultura del mundo árabe-islámico clásico.

Conocer las corrientes de pensamiento más relevantes del mundo árabo-islámico clásico.

Analizar y discutir textos escritos por cronistas y pensadores de los distintos espacios del mundo árabo-islámico clásico.

Conocer y utilizar en contexto un vocabulario básico en árabe de historia del islam.

Obtener unas herramientas y conocimientos básicos y generales suficientes como para poder abordar la asignatura de la historia moderna y contemporánea del mundo árabe e islámico.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 29535
Professor/a responsable:
LAPIEDRA GUTIERREZ, EVA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix