Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA I CULTURA ÀRAB I ISLÀMICA (SEGLES XVI-XXI)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura dedicada a la explicación y comprensión del desarrollo de los procesos historícos y culturales en el mundo árabe en las épocas  moderna y contemporánea. Desde el punto de vista cronológico abarca desde los orígenes del Imperio Otomano hasta la actualidad. Se centra, esencialmente, en la evolución del mundo árabe, aunque haciendo también referencias a los países limítrofes, en particular a Irán, Israel y Turquía

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Familiaritzar l'alumnat amb els trets estructurals del món araboislàmic, en les èpoques moderna i contemporània, mitjançant l'anàlisi de les principals fites històriques i culturals.
 • Conèixer, analitzar i avaluar críticamet els processos històrics i els canvis culturals que van propiciar el desenvolupament i l'evolució dels pobles àrabs i islàmics, des del segle XVI fins a l'actualitat.
 • Emprar la terminologia bàsica de l'àmbit de la matèria, a més de les eines metodològiques pertinents i desenvolupar aptituds per a cercar informació i explotar-la i interpretar-la críticament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Competencias generales del título (CG):

CG3. Competencias en comunicación oral y escrita

CG4. Razonamiento crítico

CG5. Capacidad de análisis y síntesis

CG7. Capacidad de organización y planificación

CG9 Habilidades de investigación.

CG18 Capacidad de interpretar, analizar, sintetizar y evaluar información de forma científica y crítica.

 

Competencias específicas (CE):

CE16. Conocimiento de la historia y cultura del mundo árabe e islámico.

CE47. Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.

CE48. Capacidad para elaborar resúmenes.

CE49. Capacidad para elaborar recensiones.

CE55. Capacidad para analizar y interpretar los fenómenos sociales y políticos 

CE57. Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica

 

 

Dades generals

Codi: 29534
Professor/a responsable:
BARREDA SUREDA, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix