Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA PERSA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La introducción de la lengua persa se produce tras los estudios lingüísticos y culturales de la lengua árabe en el grado, y ofrece al estudiante desarrollar competencias orales y escritas básicas, así como la base para un aprendezaje de niveles superiores de la lengua y cultura persa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE12 : Coneixement d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE6 : Conèixer una de les llengües islàmiques no àrabs (persa) i els seus diferents desenvolupaments culturals específics dins de la civilització islàmica com a manifestació de la seua creativitat i reflex del context sociocultural divers dels països islàmics.

 

Competències transversals

 • CGUA1 : Ser capaç de comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'àrab en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i expressar-se oralment i per escrit, de manera incipient, en llengua persa.
 • Ser capaç de formular i respondre preguntes sobre u mateix i l'entorn immediat, de manera molt senzilla, a partir d'un repertori limitat de frases en situacions concretes, a més d'oferir informació escrita sobre dades personals i emplenar formularis senzills.
 • Ser capaç de captar el sentit global i els punts principals de missatges breus (orals i escrits), a més d'escriure textos breus i senzills sobre qüestions conegudes i fer intervencions breus i comprensibles.
 • Apropar l'alumnat a alguns aspectes socials i culturals de la vida quotidiana a l'Iran.
 • Consolidar la motivació de l'alumnat i buscar ocasions per a assajar la llengua persa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Comprender y expresarse de forma incipiente oralmente y por escrito en lengua persa.

-El estudiante será capaz de formular y responder preguntas sobre sí mismo y su entorno inmediato, de forma muy sencilla, a partir de un repertorio limitado de frases en situaciones concretas, así como ofrecer información escrita sobre datos personales y rellenar formularios sencillos.

-El estudiante será capaz de captar el sentido global y los puntos principales de mensajes breves orales y escritos, así como escribir textos breves y sencillos sobre cuestiones conocidas, y realizar intervenciones breves y comprensibles.

-Acercar al estudiante a algunos aspectos sociales y culturales de la vida cotidiana de Irán.

-Afianzar la motivación del estudiante y buscar ocasiones de ensayar con la lengua persa.

-Analisis de los fundamentos gramáticales e introducción a la lengua persa hablada.

 

 

Dades generals

Codi: 29533
Professor/a responsable:
CUTILLAS FERRER, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix