Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEXTOS ÀRABS CONTEMPORANIS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Textos árabes contemporáneos, impartida en el segundo cuatrimestre del segundo curso del Grado, tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la lengua y la literatura árabes a través del análisis de textos literarios relevantes desde una perspectiva formal, pragmática y genérica. La asignatura aprovechará y complementará los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas en los dos primeros cursos del grado, en particular en las asignaturas de lengua y de la asignatura Literatura Árabe: época contemporánea. Los textos serán estudiados en su lengua original (árabe) y/o en castellano, según su dificultad y su longitud.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA1 : Ser capaç de comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'àrab en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
4.1. Objetivos generales

1. Profundizar en el conocimiento de los textos literarios árabes contemporáneos, en su lengua original y por medio de traducciones.
2. Dotar al estudiante de los conocimientos metodológicos necesarios para el estudio de los textos literarios árabes de época contemporánea.
3. Capacitar al estudiante para la interpretación y el análisis de los textos literarios árabes del periodo a partir de sus principales rasgos retóricos, estilísticos y referenciales.
4. Introducir al estudiante en las herramientas de información bibliográfica necesarias para el estudio de la literatura árabe contemporánea.
5. Fomentar la capacidad de búsqueda y síntesis de información los alumnos con respecto a los contenidos de la materia.
6. Fomentar el razonamiento crítico de los alumnos con respecto la bibliografía, los materiales y la metodología observada para el conjunto de la materia.
7. Profundizar en el conocimiento y comprensión de la lengua arabe.

4.2. Objetivos específicos
Conceptuales

1. Conocer los principales géneros y temas de la literatura árabe contemporánea, así como su evolución.

2. Conocer la gramática árabe en la medida necesaria para la comprensión de los textos.

3. Conocer las herramientas básicas para el ejercicio del análisis y la traducción de textos árabes contemporáneos.

Procedimentales

1. Analizar texto literarios árabes contemporáneos atendiendo a su forma y mensaje.
2. Relacionar los texto literarios árabes contemporáneos con el entorno histórico, político, social, cultural y geográfico en el que han sido producidos.
3. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe contemporánea.
4. Reconocer las corrientes o tendencias literarias con las que se relacionan los textos árabes contemporáneos.
5. Buscar, ordenar y sintetizar información sobre literatura árabe contemporánea y su interpretación crítica.
6. Reconocer las relaciones existentes entre la literatura árabe contemporánea y otras tradiciones literarias.
7. Poner en práctica las herramientas básicas de traducción literaria en fragmentos seleccionados.
8. Exponer oralmente o por escrito argumentos de valoración personal sobre los textos objeto de estudio.

Actitudinales

1. Mostrar un espíritu reflexivo y crítico no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y políticos de la civilización árabe representados en su literatura.
2. Ponderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una visión abierta y comprensiva de las realidades reflejadas en los textos literarios.
3. Desarrollar el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe contemporánea a través de traducciones y de los textos originales.
4. Desarrollar el interés por el conocimiento del mundo a través de la literatura, y de la comprensión de esta por medio del conocimiento del mundo.

 

 

Dades generals

Codi: 29524
Professor/a responsable:
EL ERIAN EL BASSAL, HANY
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix