Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ÀRAB: INTERMEDI I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 La asignatura Lengua árabe: intermedio I tiene como objetivo continuar la adquisición de la competencia comunicativa en lengua árabe estándar mediante el desarrollo de las destrezas lingüísticas, receptivas y productivas, correspondientes al nivel B1.1 del MCER.

La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, dado que la lengua árabe es el principal vehículo lingüístico de conocimiento y desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título.  Ofrece herramientas lingüísticas generales básicas para aproximarse a los textos en lengua árabe que serán objeto de estudio específico en las materias de especialización.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 Objetivos formativos: 

1. Capacitar al estudiante para comprender, expresarse e interactuar con alguna fluidez y de forma adecuada haciendo uso de un repertorio lingüístico sencillo, oralmente y por escrito en árabe estándar. Nivel B1.1 del MCER.

2. El estudiante será capaz de hacer exposiciones breves preparadas previamente sobre temas familiares; resumir textos orales y escritos; extraer información esencial y concreta de textos sobre temas generales o relacionados con su especialidad.

3. Ampliar el conocimiento de los aspectos socioculturales.

4. Fomentar el uso de estrategias de aprendizaje.

5. Manejar herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de la lengua. 

Objetivos específicos aportados por el profesorado: 

Lingüísticos
1. Alcanzar un repertorio lingüístico sencillo para abordar la mayoría de las situaciones habituales.
2. Utilizar este repertorio con corrección.
3. Cohesionar el discurso con flexibilidad.
Funcionales
4. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de comunicación.
Comunicativos
Leer
5. Comprender satisfactoriamente textos sencillos y contextualizados sobre temas generales o de su interés.
5. Localizar información específica.
6. Seguir el argumento de narraciones breves.
8. Reconocer los formatos y las convenciones de los tipos de textos empleados.
Escuchar
9. Identificar la intención comunicativa y las ideas principales de diálogos y narraciones.
Hablar
10. Realizar presentaciones, descripciones y narraciones sencillas sobre una variedad de temas conocidos.
Conversar
11. Participar y reaccionar de forma adecuada en las situaciones más habituales.
12. Comprender lo suficiente para participar en conversaciones sobre temas cotidianos.
Escribir
13. Escribir textos sencillos y adecuados sobre temas conocidos respetando las convenciones del lenguaje escrito.
Sociolingüísticos
14. Utilizar el lenguaje y las fórmulas sociales propias de los intercambios y textos trabajados, así como las fórmulas de tratamiento y expresiones de cortesía usuales.
Culturales
15. Ampliar el conocimiento sociocultural a una gama variada de situaciones.
16. Comprender los comportamientos y valores ajenos a los propios.
Estratégicos
17. Afianzar la motivación, colaborar en la interacción y arriesgarse en el uso de la lengua.
18. Tomar conciencia de las estrategias más eficaces y activarlas de forma intencionada.
19. Utilizar los conocimientos propios y la experiencia para construir sobre ellos.
20. Evaluar el propio proceso de aprendizaje con ayuda del profesor.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 29521
Professor/a responsable:
GARCIA CECILIA, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix