Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ÀRAB: INTERMEDI II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 La asignatura Lengua árabe: Intermedio II tiene como objetivo continuar la adquisición de la competencia comunicativa en lengua árabe estándar mediante el desarrollo de las destrezas lingüísticas, receptivas y productivas, correspondientes al nivel B1.2 del MCER.

La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, dado que la lengua árabe es el principal vehículo lingüístico de conocimiento y desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título.  Ofrece herramientas lingüísticas generales básicas para aproximarse a los textos en lengua árabe que serán objeto de estudio específico en las materias de especialización.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA1 : Ser capaç de comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'àrab en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos: 

1. Capacitar al estudiante para comprender, expresarse e interactuar con cierta fluidez y de forma adecuada sacando partido de un repertorio lingüístico sencillo pero amplio, oralmente y por escrito en árabe estándar. Nivel B1.2 del MCER.

2. El estudiante será capaz de comprender textos orales y escritos contextualizados sobre temas generales o de su especialidad, extraer las ideas significativas y distinguir los detalles más relevantes, así como realizar presentaciones, descripciones y narraciones coherentes y organizadas respetando las convenciones del lenguaje oral y del escrito.

3. Ampliar el conocimiento de los aspectos socioculturales.

4. Fomentar el uso de estrategias de aprendizaje.

5. Manejar herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de la lengua. 

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado: 

Lingüísticos 

1. Alcanzar un repertorio lingüístico sencillo pero amplio para abordar la mayoría de las situaciones habituales.

2. Utilizar correctamente las estructuras aprendidas, con pronunciación clara y buena ortografía. 

3. Cohesionar el discurso con flexibilidad.

Funcionales: Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de comunicación.

Comunicativos:

Leer: Comprender satisfactoriamente textos sencillos y contextualizados sobre temas generales o de su interés. Localizar información específica y los detalles más relevantes. Seguir el argumento de narraciones breves. Reconocer los formatos y las convenciones de los tipos de textos empleados.

Escuchar: Identificar la intención comunicativa, el asunto y las ideas principales de diálogos y narraciones emitidas de forma clara, no rápida.

Hablar: Realizar presentaciones, descripciones y narraciones sencillas, coherentes y organizadas sobre los temas tratados.

Conversar: Participar y reaccionar de forma adecuada en las conversaciones y situaciones más habituales con cierta fluidez y sin preparación previa.

Escribir: Escribir textos sencillos, coherentes y organizados sobre temas conocidos respetando las convenciones del lenguaje escrito.

Sociolingüísticos

Utilizar el lenguaje y las fórmulas sociales propias de los intercambios y textos trabajados, así como las fórmulas de tratamiento y expresiones de cortesía usuales. 

Culturales

Ampliar el conocimiento sociocultural a una gama variada de situaciones habituales y adecuar las reacciones. Comprender los comportamientos y valores ajenos a los propios.

Estratégicos

Afianzar la motivación, colaborar en la interacción y arriesgarse en el uso de la lengua. Tomar conciencia de las estrategias más eficaces y activarlas de forma intencionada. Utilizar los conocimientos propios y la experiencia para construir sobre ellos. Evaluar el propio proceso de aprendizaje con ayuda del profesor.

 

 

 

Dades generals

Codi: 29520
Professor/a responsable:
GARCIA CECILIA, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix