Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aproximació històrica i metodològica a la literatura àrab andalusina, descripció dels principals autors i obres del període i de l'evolució dels seus principals trets estètics i referencials, i iniciació a l'anàlisi del text literari, la lectura crítica i la redacció de ressenyes.

L'assignatura ofereix a l'alumnat una formació bàsica que contribueix al desenvolupament de les competències relacionades amb la docència de la literatura àrab andalusina, l'hermenèutica textual, la historiografia literària, la investigació i la documentació.

La matèria de l'assignatura instrueix en els coneixements i destreses bàsics que l'alumnat desenvoluparà en altres assignatures de contingut cultural, literari i lingüístic al llarg de la seua formació acadèmica ("Civilització del-Andalus" de 3r, "Textos àrabs clàssics" de 2n curs; i "Textos àrabs: anàlisi i traducció" de 4t curs).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dotar l'estudiant de coneixements bàsics i eines per a l'estudi de la literatura d'Al-Àndalus: periodització, corrents esteticoliteràries, autors i obres.
 • Capacitar l'estudiant per a la interpretació i l'anàlisi de les obres més representatives de la literatura d'Al-Andalus a partir dels seus principals trets esteticoliteraris.
 • Fomentar la capacitat crítica dels alumnes pel que fa a les característiques literàries d'Al-Andalus i en relació amb els seus coneixements preformatius de cultura general i de literatura.
 • Fomentar la capacitat de recerca i síntesi d'informació dels alumnes pel que fa als continguts de la matèria.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Coneixement i diferenciació clara de l'estructura del nom àrab, dels títols àrabs i de la cronologia islàmica.
2. Conèixer els principals autors i obres de la literatura àrab d'Al-Andalus.
3. Conèixer els esdeveniments socioculturals més rellevants de la història d'Al-Andalus per entendre els canvis i evolució haguts en l'exercici literari.
4. Conèixer els diferents àmbits geogràfics en què es desenvolupa la producció literària àrab d'Al-Andalus.
5. Conèixer els trets estètics i referencials característics dels diferents àmbits o moviments que componen la història de la literatura àrab andalusina.
6. Conèixer els diferents gèneres de la literatura àrab d'Al-Andalus i la seva classificació segons els principis i paradigmes de la pragmàtica àrab.
7. Analitzar un text literari àrab andalusí atenent a la seva forma i missatge.
8. Relacionar un text literari àrab andalusí amb els esdeveniments socioculturals i les particularitats geogràfiques que ho determinen.
9. Reconèixer l'àmbit o moviment literari al que pertany un text andalusí.
10. Distingir i identificar els diferents gèneres de la literatura àrab d'd'Al-Andalus segons els principis i paradigmes de la pragmàtica àrab.
11. Buscar informació sobre literatura àrab d'Al-Andalus i la seva interpretació crítica.
12. Sintetitzar i ordenar informació sobre literatura àrab d'Al-Andalus i la seva interpretació crítica.
13. Establir relacions entre la tradició literària andalusina i altres tradicions literàries amb voluntat comparativa.
14. Exposar oralment o per escrit, amb claredat i concisió, enunciats relacionats amb la història de la literatura àrab d'Al-Andalus.
15. Exposar oralment o per escrit, amb claredat i concisió, arguments de valoració personal sobre la literatura àrab d'Al-Andalus.
16. Establir patrons de comportament comuns i partionar actituds intel·lectuals de valor universal.
17. Mostrar judici crític.
18. Mostrar un esperit reflexiu no excloent pel que fa als paradigmes culturals, socials i polítics de la civilització àrab representats en la seva literatura.
19. Moderar els valors i actituds personals sobre el món àrab en general atenent a una visió tolerant i plural de l'exercici literari.
20. Estimular l'hàbit de lectura de textos i obres de la literatura àrab d'Al-Andalus a través de traduccions.
21. Estimular el coneixement del món com a forma d'interpretar i interrelacionar diferents tradicions literàries.

 

 

Dades generals

Codi: 29514
Professor/a responsable:
DONOSO JIMENEZ, ISAAC
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix