Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ÀRAB: ÈPOCA CLÀSSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aproximación historiográfica y metodológica a la literatura árabe de época clásica: descripción de los principales autores y obras del periodo y de la evolución de sus principales rasgos estéticos y referenciales e iniciación al análisis del texto literario.
La asignatura ofrece al alumnado una formación básica que contribuye al desarrollo de las competencias relacionadas con la docencia de la literatura árabe clásica, el asesoramiento cultural, la investigación y la documentación.
La materia de la asignatura instruye en los conocimientos y destrezas básicos que el/la alumno/a desarrollará en otras asignaturas de contenido cultural / literario de formación práctica a lo largo de su formación académica (Textos Árabes clásicos, 2º curso; Textos Árabes: análisis y traducción, 4º curso), de modo que también se presenta en forma coordinada con las asignaturas de materia lingüística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dotar l'estudiant dels coneixements metodològics bàsics per a l'estudi de la literatura àrab clàssica.
 • Dotar l'estudiant d'una perspectiva cronològica en l'estudi dels principals trets de la literatura àrab clàssica atenent les diverses circumstàncies culturals, socials o polítiques que els determinen.
 • Capacitar l'estudiant per a la interpretació i l'anàlisi de les obres més representatives del període a partir dels seus principals trets esteticoliteraris. 
 • Fomentar la capacitat crítica dels alumnes pel que fa a les característiques literàries del món àrab clàssic i en relació amb els seus coneixements preformatius de cultura general i de literatura.
 • Fomentar la capacitat de recerca i síntesi d'informació dels alumnes pel que fa als continguts de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Conocer los principales autores y obras de la literatura árabe clásica.

2. Conocer los acontecimientos socioculturales más relevantes de la historia árabe de época clásica para entender los cambios y evolución habidos en el ejercicio literario.

3. Conocer los distintos ámbitos geográficos en que se desarrolla la producción literaria árabe de época clásica.

4. Conocer los rasgos estéticos y referenciales característicos de los distintos ámbitos o movimientos que componen la historia de la literatura árabe clásica.

5. Conocer los distintos géneros de la literatura árabe clásica y su clasificación según los principios y paradigmas de la pragmática árabe.

6. Analizar un texto literario árabe de época clásica atendiendo a su forma y mensaje.

7. Relacionar un texto literario árabe de época clásica con los acontecimientos socioculturales y a las particularidades geográficas que lo determinan.

8. Reconocer el ámbito o movimiento literario al que pertenece un texto árabe de época clásica.

9. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe clásica según los principios y paradigmas de la pragmática árabe.

10. Buscar información sobre literatura árabe clásica y su interpretación crítica.

11. Sintetizar y ordenar información sobre literatura árabe clásica y su interpretación crítica.

12. Establecer relaciones entre la tradición literaria árabe y otras tradiciones literarias con voluntad comparativa.

13. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, enunciados relacionados con la historia de la literatura árabe clásica.

14. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, argumentos de valoración personal sobre la literatura árabe clásica.

15. Establecer patrones de comportamiento comunes y deslindar actitudes intelectuales de valor universal.

16. Mostrar juicio crítico.

17. Mostrar un espíritu reflexivo no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y políticos de la civilización árabe representados en su literatura.

18. Moderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una visión tolerante y plural del ejercicio literario.

19. Estimular el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe clásica a través de traducciones.

20. Estimular el conocimiento del mundo como forma de interpretar e interrelacionar distintas tradiciones literarias.

 

 

 

Dades generals

Codi: 29513
Professor/a responsable:
BEN-NAS DERRIJ, ABDELKRIM
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix