Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Lengua árabe: básico I tiene como objetivo la adquisición de una competencia comunicativa básica en lengua árabe estándar mediante el desarrollo de destrezas lingüísticas, receptivas y productivas, contempladas en el nivel A1 del MCER. La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, dado que la lengua árabe es el principal vehículo lingüístico de conocimiento y desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título.  Esta asignatura ofrece herramientas lingüísticas generales muy básicas para aproximarse a los textos culturales en lengua árabe que serán objeto de estudio específico en las asignaturas de especialización.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i expressar-se de manera incipient oralment i per escrit en àrab estàndard en un grau de domini mínim: nivell A1 del MCER.
 • L'estudiant serà capaç de captar el sentit global i els punts principals de missatges breus orals i escrits, així com escriure textos breus i senzills sobre qüestions conegudes, i fer intervencions breus i comprensibles.
 • Acostar l'estudiant a alguns aspectes socials i culturals de la vida quotidiana del món àrab.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

Lingüísticos:

1 Alcanzar un control limitado de los recursos gramaticales.

2 Manejar un repertorio básico de léxico y expresiones relativas a las situaciones y funciones contempladas.

 

Funcionales:

3 Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de comunicación.

 

Comunicativos:

Leer

4 Captar el sentido global, los puntos principales y la información específica predecible de textos breves y sencillos.

Escuchar

5 Captar el tema general, los puntos principales y la información específica de mensajes orales breves, claros y sencillos sobre cuestiones personales básicas y asuntos de inmediata necesidad.

Hablar

6 Realizar intervenciones breves, comprensibles y adecuadas relacionadas con las necesidades de comunicación más inmediatas previstas.

Conversar

7 Realizar intercambios sencillos en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación contempladas.

Escribir

8 Ofrecer información escrita sobre datos personales, rellenar formularios sencillos y transcribir información.

9 Escribir mensajes y pequeños textos sencillos relativos a aspectos concretos conocidos.

 

Sociolingüísticos:

10 Utilizar las fórmulas de relación social y de tratamiento más usuales.

11 Reconocer ciertas variantes de pronunciación dialectal y coloquial.

 

Culturales:

12 Conocer aspectos generales sobre la lengua árabe y el mundo árabe e islámico.

13 Conocer ciertos aspectos socioculturales presentes en la vida cotidiana.

 

Estratégicos:

14 Usar conscientemente los conocimientos y habilidades de aprendizaje adquiridos previamente.

15 Activar estrategias básicas de comunicación: contextualizar los mensajes, formular hipótesis, captar primero la idea general y luego el detalle, verificar la comprensión, sortear las dificultades.

16 Activar estrategias básicas de aprendizaje: planificar el trabajo, construir sobre lo aprendido, reconocer el error como necesario, valorar el éxito y prever formas de mejorar el aprendizaje.

 

 

Dades generals

Codi: 29511
Professor/a responsable:
RAMOS LOPEZ, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix