Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura en la que se aborda el estudio de las principales manifestaciones culturales del Reino Unido y de los Estados Unidos. Se analizan las principales características geográficas y sociales, así como los acontecimientos y procesos que han condicionado el desarrollo sociocultural de ambos países anglófonos desde 1945.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Consolidar els coneixements actius i passius de la llengua anglesa mitjançant l'estudi de la cultura dels països de parla anglesa.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits en les classes teòriques i altres activitats formatives en exposicions i debats.
 • Descriure, analitzar i contrastar la diversitat sociocultural dels països de parla anglesa, sobretot, del Regne Unit i dels Estats Units, així com les principals qüestions que afecten els seus ciutadans.
 • Descriure i analitzar els principals esdeveniments i processos que han marcat el desenvolupament social i cultural de països de parla anglesa, sobretot, del Regne Unit i dels Estats Units.
 • Processar i gestionar de manera crítica informació i idees sobre la cultura i les institucions, i exposar-les per escrit i de manera oral en la llengua anglesa.
 • Entendre i valorar la rellevància de la cultura en l'estudi de la literatura anglonord-americana i de la llengua anglesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 
1. Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante el estudio de la cultura de los países de habla inglesa.
2. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y demás actividades formativas en exposiciones y debates.
3. Describir, analizar y contrastar la diversidad geográfica y social del Reino Unido y de los Estados Unidos, así como las principales cuestiones que afectan a sus ciudadanos.
4. Describir y analizar los principales acontecimientos y procesos que han condicionado el desarrollo social y cultural del Reino Unido y de los Estados Unidos.
5. Procesar y gestionar de forma crítica información e ideas sobre la cultura del Reino Unido y de los Estados Unidos, y exponerlas por escrito y de manera oral en la lengua inglesa.

6. Entender y valorar la relevancia de la cultura en el estudio de la literatura anglo-norteamericana y de la lengua inglesa.

 

 

Dades generals

Codi: 29067
Professor/a responsable:
BELLIS, CLIVE ALEXANDER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix