Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CATALÀ: LLENGUA, CULTURA I COMUNICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

DENOMINACIÓ DE L'ASSIGNATURA: Català: llengua, cultura i comunicació

CODI: 29066
CURS: Quart
SEMESTRE: Segon
CRÈDITS ECTS: 6 (150 hores)
DEPARTAMENT i ÀREES: Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola
ESTUDIS EN ELS QUALS S'IMPARTEIX: Grau en Humanitats

CONTEXT DE L'ASSIGNATURA:
La situació de minorització lingüística en què viu hui dia el català al País Valencià suposa, entre altres coses, que aquesta llengua ha estat desproveïda, tant en els currícula escolars com en la resta d’àmbits socials, de les plataformes que han fet possible el coneixement de la llengua i cultura pròpies d’aquestes terres. Cal tenir en compte que llengua i cultura són elements inherents, les dues cares d’una mateixa moneda. Per això aquesta assignatura pretén, a partir del context sociolingüístic actual, donar a conéixer, per una banda, els elements que configuren la identitat cultural dels valencians i de la resta del domini lingüístic català i valorar la interculturalitat i la diversitat lingüística del món actual i, per altre costat, donar a conéixer el procés de planificació lingüística del català, el qual ha de suposar alhora la recuperació de tots els referents culturals que envolten la nostra llengua, a més dels mecanismes que aquesta utilitza per a la seua difusió.

Assignatura que condueix a l'obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el marc teòric de la planificació de llengües.
 • Conèixer la gestió cultural en l'administració municipal.
 • Conèixer la legislació sobre la planificació lingüística i patrimoni cultural.
 • Aplicar els tècniques específiques de documentació i gestió de la informació.
 • Dominar els eines informàtiques útils en tots aquests camps.
 • Valorar la interculturalitat.
 • Valorar la interculturalitat i la diversitat lingüística del món actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objectius formatius:


1. Ser capaç d’analitzar els elements que configuren la identitat cultural del País Valencià i de la resta del domini lingüístic català
2. Conèixer el marc teòric de la planificació de llengües
3. Conèixer la gestió cultural en l’àmbit de l’administració
4. Conèixer la legislació sobre la planificació lingüística i patrimoni cultural
5. Aplicar les tècniques específiques de documentació i gestió de la informació
6. Dominar les eines informàtiques útils en tots aquests camps
7. Valorar la interculturalitat i la diversitat lingüística del món actual
8. Conèixer els contextos historicosocials de la llengua catalana
9. Comprendre textos escrits de registres formals i de llenguatges especialitzats.
10. Expressar-se oralment en un nivell de llenguatge estàndard, tot superant el llenguatge col·loquial del seu àmbit sociolingüístic.
11. Expressar-se per escrit amb el domini dels principals tipus de text (narratiu, descriptiu i conversacional) i de les propietats textuals (adequació, coherència, cohesió i correcció).
12. Saber fer un treball d’investigació sobre algun tema relacionat amb el contingut de l’assignatura.Objectius específics aportats pel professorat:

1. Valorar la diversitat lingüística de la humanitat.
2. Valorar el lloc que ocupa la llengua catalana en el conjunt de les llengües.
3. Entendre i comprometre's amb el respecte, el compromís i la solidaritat  dels drets lingüístics de les persones.
4. Valorar el domini de la llengua i de les estratègies textuals com a element imprescindible per a la vida social actual.

 

 

Dades generals

Codi: 29066
Professor/a responsable:
CAMARA SEMPERE, HECTOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix