Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 Una vez que el alumno de este grado ha cursado las asignaturas relativas a la normativa del uso del español en los dos primeros cursos y la asignatura de Español: Textos y Contextos en 3º, en esta asignatura se estudiará la caracterización del español en sus vertientes oral y escrita como vehículo de comunicación y de cultura en la sociedad de la información actual.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Caracteritzar els elements i les finalitats de la comunicació verbal i no verbal en espanyol.
 • Conèixer els elements lingüístics predominants de la comunicació oral en espanyol.
 • Establir una tipologia lingüística dels textos més rellevants en la comunicació oral en espanyol.
 • Conèixer els elements lingüístics predominants de la comunicació escrita en espanyol.
 • Establir una tipologia lingüística dels textos més rellevants en la comunicació escrita en espanyol.
 • Situar i caracteritzar l'espanyol dins de la societat de la informació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 Desarrollar sensibilidad hacia los fenómenos lingüísticos.

 

 

Dades generals

Codi: 29065
Professor/a responsable:
RASTROLLO TORRES, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix