Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura aborda los fundamentos básicos del conocimiento,  la gestión, conservación, difusión y divulgación del patrimonio histórico y arqueológico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixements fonamentals de la legislació espanyola i europea sobre el patrimoni històric.
 • Coneixements bàsics sobre els continguts històrics del patrimoni arqueològic espanyol.
 • Domini dels recursos i criteris per a la gestió del patrimoni arqueològic.
 • Adquirir una ètica professional en relació amb la conservació i difusió del patrimoni arqueològic i històric.
 • Aplicar els recursos informàtics i les TIC per a posar en valor el patrimoni arqueològic en totes les seues èpoques i promoure'n la difusió.
 • Planificar i elaborar recursos didàctics basats en el patrimoni arqueològic orientats a la formació de l'alumnat d'educació secundària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Introducir al alumno en las diferentes técnicas y modelos de recuperación y puesta en valor del patrimonio arqueológico.


 

 

Dades generals

Codi: 29050
Professor/a responsable:
DOMENECH BELDA, CAROLINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix