Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANTROPOLOGIA, SOCIETAT I DIVERSITAT CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Partiendo de las herramientas teóricas y metodológicas básicas estudiadas en la asignatura Fundamentos de Antropología Social y Cultural (1º del Grado de Humanidades), este curso pretende proporcionar a los estudiantes las herramientas analíticas necesarias para el estudio de la sociedad contemporánea desde una perspectiva antropológica. El estudio de cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural, el mundo globalizado, las migraciones transnacionales, la gestión de la diversidad cultural, la pobreza, las relaciones de género, o el papel social de los medios de comunicación, servirán de base para comprender la complejidad social y cultural de la España contemporánea.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories sobre la diversitat social i cultural a través dels diferents grups ètnics.
 • Comprendre i valorar la perspectiva d'altres cultures i costums, reconeixent la diversitat humana, apreciant el seu valor i amplitud, sent capaços de gestionar aquesta diversitat en els diversos àmbits professionals.
 • Conèixer els processos de la pluralitat i les relacions interculturals.
 • Adquirir les bases per a la comparació les diferents manifestacions culturals.
 • Conèixer els instruments específics per a investigar el patrimoni etnològic tangible i intangible realitzant intervencions i projectes de gestió.
 • Aprofundir en l'àmbit del sector cultural per al desenvolupament d'accions de promoció i gestió cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos
- Relacionar todos los conceptos antropológicos con la realidad del mundo actual: sociedad global, desarrollo, ciudadanía, exclusión, racismo y xenofobia.
- Desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad cultural, comprendiendo y valorando el modo de interpretar la realidad de otras culturas, reconociendo la diversidad humana, apreciando su valor y amplitud, y siendo capaces de gestionar esa diversidad en los diversos ámbitos profesionales.
- Conocer los procesos de gestión de la diversidad en las sociedades contemporáneas.
- Conocer la diversidad social y cultural de nuestras sociedades basadas en la multiculturalidad y la interculturalidad.
- Comprender cómo la antropología contribuye de manera importante a entender las diferentes formas de las culturas y de las sociedades contemporáneas evitando el etnocentrismo y la discriminación.


Objetivos propuestos por el profesorado de la asignatura
1. Conocer las teorías y fundamentos de la Antropología Social y Cultural y su metodología para el análisis de la realidad social y de la diversidad cultural desde la perspectiva antropológica.
2. Conocer las principales investigaciones de la Antropología Social y Cultural relacionados con la sociedad multicultural contemporánea: sociedad global, desarrollo, ciudadanía, exclusión, racismo y xenofobia.
3. Adquirir conocimientos para comprender la realidad territorial, socioeconómica, política y cultural contemporánea, internacional y nacional, y para interpretar y transmitir críticamente la conformación del mundo actual.
4. Interpretar y saber analizar la información de los textos científicos derivados del conocimiento que ofrece la disciplina de la Antropología Social y Cultural para desarrollar habilidades y elaborar, interpretar y exponer contenidos relacionados con las ciencias humanas y sociales orientados a su estudio y divulgación.
5. Desarrollar el pensamiento crítico que permita analizar críticamente la realidad social dentro de la diversidad cultural, motivando el interés por el aprendizaje de las estructuras de la sociedad a través de la visión del pensamiento antropológico desde el enfoque de una perspectiva plural.

 

 

Dades generals

Codi: 29045
Professor/a responsable:
FERRANDEZ FERRER, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix