Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Historia del Arte Contemporáneo, obligatoria del primer semestre de 4º curso de Grado, se inserta en el Módulo  Mundo Actual y Patrimonio, y ofrece al alumnado la posibilidad de ampliar sus conocimientos  y profundizar en la materia, proporcionándoles, además, herramientas para el ejercicio de su futuro profesional.
Dentro de la titulación esta asignatura se relaciona y complementa con las siguientes asignaturas obligatorias: Historia del Arte (1er curso); Hª del Arte Medieval y Moderno de España (3er curso) materias que, por su valor disciplinar, junto con la de Arte y Patrimonio (4º curso, optativa de 2º semestre), proporcionan al alumno una formación  fundamental en Historia del Arte y Patrimonio Artístico.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar, comprendre i situar geogràficament i cronològicament els diferents estils, manifestacions i llenguatges de l'art contemporani.
 • Conèixer i explicar les teories, manifestos i opinions més rellevants sobre l'art contemporani.
 • Definir i caracteritzar  els  períodes i tendències fonamentals amb caràcter general i internacional i en referència al seu context històric i social.
 • Analitzar i interpretar l'obra d'art de manera integral.
 • Conèixer i  explicar l'obra i els artistes més significatius i el llenguatge propi de la història de l'art contemporani.
 • Fomentar l'interès pel coneixement directe de l'arquitectura i les arts plàstiques dels segles XIX - XXI, així com pel món dels museus i les exposicions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

 

1. Conocer  las manifestaciones artísticas  contemporáneas,  sus últimas tendencias y  adquirir  habilidades para analizarlas e interpretarlas. 

 

2. Recopilar información documental, bibliográfica e icónica, a través de diferentes    medios  -incluidos los recursos de las TIC- e integrarla para elaborar un discurso propio.

 

 

Dades generals

Codi: 29043
Professor/a responsable:
BARBA VERA, ANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA DE L'ART
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix