Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ANGLESA PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES: LA GESTIÓ CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura s'emmarca dins de l'objectiu bàsic d'adquirir un nivell de competència lingüística B2 segons el MCER, de tal manera que es refermen els coneixements adquirits en "Comunicació eficaç en anglès I" i "Comunicació eficaç en anglès II" i els estudiants puguen avançar en el desenvolupament d'habilitats per a comunicar-se de manera eficaç en anglès, a través del treball en totes les destreses, per tal de dominar la competència comunicativa en anglès en els aspectes generals i per al seu ús en contextos professionals de gestió cultural, com poden ser: realitzar de forma creativa i emprenedora projectes de gestió cultural tant privats com públics fent ús de les TIC; elaborar i exposar continguts relacionats amb ciències humanes i socials en l'àmbit dels països de parla anglesa; i conèixer aspectes culturals i sociolingüístics dels països de parla anglesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar o reconèixer característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques, pragmàtiques, lexicosemàntiques, textuals i discursives tant pròpies, peculiars o exclusives de la llengua anglesa per a finalitats específiques com a comunes a altres llengües, especialment a la llengua materna.
 • Fer servir els recursos de documentació tradicionals i relacionats amb les TIC per a les llengües per a finalitats específiques.
 • Desenvolupar explicativament i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua anglesa per a finalitats específiques en el món professional o empresarial relacionat amb la gestió cultural.
 • Transmetre els coneixements de llenguatges d'especialitat en contextos docents.
 • Aprendre de manera autònoma i continuada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Aprendre a transmetre en anglès contingut relacionat amb el patrimoni i la cultura.
 • Desenvolupar l'interès pels valors culturals per a ser capaços de difondre'ls.

 

 

Dades generals

Codi: 29040
Professor/a responsable:
PASTOR PINA, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix