Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CATALÀ: TEXTOS I CONTEXTOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La llengua és pot estudiar tant des d’un enfocament intern: l’estructura i les estratègies lingüístiques a fi de crear un text que siga adequat, cohesionat i coherent, com també amb un enfocament extern: la visió social de la llengua, ja que partim de l’axioma que llengua i societat són les dues cares d’una mateixa moneda, és a dir, són indestriables.

Cal que tinguem en compte que vivim en una zona on hi ha dues llengües en contacte: el català, que és llengua pròpia i oficial en diverses comunitats autònomes de l’estat, i el castellà, que és llengua oficial a tot l’estat. Açò provoca que visquem en un context de conflicte lingüístic i de minorització de la llengua catalana.

A partir d’aquests dos enfocaments, l’intern i l’extern, aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l’alumnat tots els instruments necessaris per a l’anàlisi de la realitat sociolingüística en què vivim a partir del comentari i l’elaboració de textos, és a dir, comentar i elaborar textos en català per a conéixer el context sociolingüístic en què vivim.

Aquesta assignatura condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el marc teòric de la sociolingüística com a disciplina lingüística.
 • Comprendre i valorar la diversitat lingüística i els contextos multiculturals.
 • Identificar els conceptes que intervenen en la descripció de les diferents situacions sociolingüístiques.
 • Identificar en diferents textos orals o escrits els fenòmens de contacte lingüístic, el variacionisme, les varietats i els registres en relació amb l'estàndard.
 • Conèixer els mecanismes de representació dels resultats demolingüístics d'una enquesta.
 • Conèixer els contextos historicosocials de la llengua catalana.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1.Conèixer algunes realitats sociolingüístiques del món i aprofundisquen en la de la llengua catalana.
2. Saber analitzar un text des del punt de vista de les interferències, el canvi de codi, la variació i els registres.
3. Interpretar gràfics amb dades demolingüístiques i arbres lingüístics amb dades de la transmissió.
4. Valorar la diversitat lingüística de la humanitat.
5. Valorar el lloc que ocupa la llengua catalana en el conjunt de les llengües.
6. Entendre i comprometre's amb el respecte, el compromís i la solidaritat dels drets lingüístics de les persones.
7. Valorar el domini de la llengua i de les estratègies textuals com a element imprescindible per a la vida social actual.

 

 

Dades generals

Codi: 29032
Professor/a responsable:
MAS MIRALLES, ANTONI
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix