Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLATÍ: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Latín: lengua, literatura y cultura ofrece al alumno un panorama global de los elementos esenciales de la lengua latina, su producción literaria y su impronta cultural, subrayando el decisivo papel jugado por ésta en la configuración de las humanidades occidentales. El estudio de unos textos latinos que son a la vez causa y efecto de la indiscutible función civilizadora de Roma pone a la asignatura en estrecha y simbiótica relación con las impartidas por otras áreas como Filosofía, Filología griega o Historia Antigua. Al mismo tiempo, por ser el latín la lengua de la que derivan las lenguas romances, y por ser la literatura latina la base para el desarrollo de las literaturas europeas posteriores, se relaciona también con otras asignaturas más propiamente lingüísticas y literarias del Grado y constituye un punto de referencia básico e imprescindible para el alumno/a de Humanidades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la gramàtica bàsica del llatí.
 • Dominar un vocabulari bàsic de la llengua llatina.
 • Conèixer el concepte de llatí com a llengua de l'imperi Romà i les varietats diacròniques, diatòpiques i diastràtiques.
 • Adquirir una panoràmica general de la literatura llatina, els principals autors i l'evolució en el temps.
 • Reconèixer les estructures gramaticals bàsiques en els textos.
 • Comprendre el sentit general d'un text llatí, a partir de les estructures bàsiques.
 • Fer un comentari de text (sobre una edició bilingüe), amb les fases d'anàlisi (localització del text, tema, anàlisi del contingut, anàlisi de la forma, conclusions).
 • Capacitat d'accés i ús de les fonts d'informació sobre el llatí.
 • Utilitzar adequadament el diccionari de llengua llatina.
 • Valorar el paper del llatí en la cultura occidental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conocer las etapas de la historia de la lengua latina y las características fundamentales de sus variedades diacrónicas, diatópicas y diastráticas.

2. Adquirir una panorámica general de la literatura latina clásica y postclásica y de sus principales géneros, autores y obras.

3. Reconocer en un texto estructuras gramaticales básicas de la lengua latina y, a partir de ellas, comprender el sentido general del texto latino

4. Dominar un vocabulario básico de la lengua latina.

5. Realizar un comentario de texto (sobre una edición bilingüe) con sus fases de análisis (localización del texto, tema, análisis del contenido, análisis de la forma, conclusiones).

6. Acceder y utilizar las fuentes de información sobre la lengua y la literatura latinas.

7. Valorar el papel del latín en la cultura Occidental.

 

 

Dades generals

Codi: 29026
Professor/a responsable:
NICOLAS FLORES, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA LLATINA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix