Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Assignatura dedicada a l'explicació i comprensió del desenrotllament dels processos socials i culturals durant els temps prehistòrics en el Mediterrani, així com a l'anàlisi de la gestió, conservació, difusió i divulgació del Patrimoni prehistòric d'este mateix àmbit i la seua contribució a la Humanitat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la prehistòria de la península Ibèrica i de la Mediterrània.
 • Valorar i interpretar els recursos del patrimoni prehistòric.
 • Adquirir una ètica professional quant a la conservació i difusió del patrimoni prehistòric.
 • Usar les tecnologies de la informació i la comunicació per a ser capaç de desenvolupar projectes sobre la prehistòria i el patrimoni prehistòric.
 • Organitzar, planificar i exposar coneixements orientats a la divulgació i a la formació d'alumnes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1.      Coneixement de la Prehistòria de la península Ibèrica i del mediterrani

2. Valoració i interpretació els recursos del Patrimoni prehistòric

3. Adquisició d'una ètica professional en relació amb la conservació i difusió del Patrimoni prehistòric

4. Ús les tecnologies de la informació i la comunicació per a ser capaços de desarrollar projectes sobre la Prehistòria i el Patrimoni prehistòric

5. Organitzar, planificar i exposar coneixements orientats a la seua divulgació i a la formació d'alumnat

 

 

Dades generals

Codi: 29020
Professor/a responsable:
GRAELLS FABREGAT, RAIMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix