Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Història de l'Art és una matèria que aborda l'anàlisi del fet artístic en les seues múltiples facetes. Un fenomen complex l'estudi del qual sistematitza i d'esta manera el fa comprensible.

Tenint en compte l'ampli marc cronològic i geogràfic de l'assignatura, esta s'ha plantejat com una aproximació, general però rigorosa, a l'estudi de la història de l'art occidental especialment. En ella es combinen els continguts teòrics amb les pràctiques sobre l'obra d'art per a abordar el problema de la creació artística. S'incentiva, a més, la participació grupal amb el desenvolupament de diverses propostes, on les noves tecnologies tenen un paper significatiu. La utilitat d'esta assignatura en el context dels plans d'estudi dels Graus d'Història, Geografia, Humanitats i Turisme, és evident ja que proporciona els instruments adequats per a l'adquisició de les competències professionals, molt en especial les relacionades amb els distints àmbits culturals del patrimoni artístic i amb la docència en Secundària. A més, també s'orienta a proporcionar, en el context de les Humanitats, una formació en Història de l'Art a qualsevol professional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre la història de l'art, general universal i d'Espanya, com un procés diacrònic, complex i dinàmic i en relació amb la societat, la cultura i el pensament de cada període històric.
 • Comprendre i distingir l'especificitat de les diverses manifestacions artístiques, dels procediments i les tècniques, de la teoria i el pensament estètic de major rellevància en la cultura occidental.
 • Distingir i identificar els fonaments i les característiques dels estils artístics al llarg de la història.
 • Analtizar i interpretar l'obra artística de manera sistemàtica i integrada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius conceptuals

- Distingir i identificar els fonaments i les característiques dels estils artístics al llarg de la Història.

- Contextualitzar fenòmens artístics concrets en el seu moment històric, i indagar els antecedent i/o influències posteriors d'un estil, obra o autor determinat.

Objectius procedimentals

- Analitzar i interpretar l'obra artística de manera sistemàtica i integrada.

- Recopilar informació bibliogràfica, documental i icònica a través de diferents mitjans, inclosos els recursos de la Xarxa i així mateix integrar-la, elaborant un discurs propi.

Objectius actitudinals

- Valorar la Història de l'Art i el fenomen artístic com a disciplina i manifestació autònomes dins de l'esdevindre històric.

- Fomentar el respecte, interés i estudi dels béns artístics i la seua conservació.

 

 

Dades generals

Codi: 29002
Professor/a responsable:
BARBA VERA, ANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA DE L'ART
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix