Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE L'ART

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

  

La  Historia del Arte es una materia que aborda el análisis del hecho artístico en sus múltiples facetas. Un fenómeno complejo cuyo estudio sistematiza y de este modo lo hace comprensible.

Teniendo en cuenta el amplio marco cronológico y geográfico de la asignatura, ésta se ha planteado como una aproximación, general pero rigurosa, al estudio de la  historia del  arte occidental especialmente. En ella se combinan los contenidos teóricos con las prácticas sobre la obra de arte para abordar el problema de la creación artística. Se incentiva, además, la participación grupal con el desarrollo de diversas propuestas, donde las nuevas tecnologías tienen un papel significativo. La utilidad de esta asignatura  en el contexto de los planes de estudio de los Grados de Historia, Geografía, Humanidades y Turismo, es evidente ya que proporciona los instrumentos adecuados para la adquisición de las competencias profesionales, muy en especial las relacionadas con los distintos ámbitos culturales del patrimonio artístico y con la docencia en Secundaria.  Además,  también se orienta a proporcionar, en el contexto de las Humanidades, una  formación  en Historia del Arte  a  cualquier profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre la història de l'art, general universal i d'Espanya, com un procés diacrònic, complex i dinàmic i en relació amb la societat, la cultura i el pensament de cada període històric.
 • Comprendre i distingir l'especificitat de les diverses manifestacions artístiques, dels procediments i les tècniques, de la teoria i el pensament estètic de major rellevància en la cultura occidental.
 • Distingir i identificar els fonaments i les característiques dels estils artístics al llarg de la història.
 • Analtizar i interpretar l'obra artística de manera sistemàtica i integrada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

  Objetivos conceptuales

- Distinguir e identificar los fundamentos y las características de los estilos artísticos a lo largo de la Historia.

- Contextualizar fenómenos artísticos concretos en su momento histórico, e indagar los antecedente y/o influencias posteriores de un estilo, obra o autor determinado.

Objetivos procedimentales

-  Analizar e interpretar la obra artística de manera sistemática e integrada.

- Recopilar información bibliográfica, documental e icónica a través de diferentes medios, incluidos los recursos de la Red y asimismo integrarla, elaborando un discurso propio.

Objetivos actitudinales

- Valorar la Historia del Arte y el fenómeno artístico  como disciplina y manifestación autónomas dentro del devenir histórico.

- Fomentar el respeto, interés y estudio de los bienes artísticos y su conservación.

 

 

 

Dades generals

Codi: 29002
Professor/a responsable:
MARTINEZ PRADES, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA DE L'ART
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix