Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura está orientada hacia la formación básica e integral del profesional de las Humanidades y su objetivo es que adquiera las herramientas conceptuales que le capaciten para analizar y comprender los textos filosóficos clave de la cultura occidental. Para ello, se planteará un recorrido histórico que se detendrá en los hitos del pensamiento helenístico, cristiano, renacentista, moderno, post-ilustrado y contemporáneo. Con ello se pretende asimismo que el alumno se forme en aspectos esenciales de cara a la docencia de la Filosofía en la enseñanza secundaria, al trabajo en museos y patrimonio y a la investigación y documentación de textos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.

 

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar la història de la filosofia del món occidental.
 • Identificar les etapes filosòfiques que han captat amb major claredat i distinció les característiques de les diverses èpoques.
 • Explicar la manera com aquestes etapes, i els autors que les representen paradigmàticament, han incidit en l'estructura de les institucions polítiques, jurídiques, lingüístiques, etc., en l'organització dels coneixements tècnics, administratius, científics, etc., i en els projectes d'emancipació de la vida humana.
 • Comprendre contextualitzadament, i també des de les problemàtiques del present, els textos clau de d'aquests autors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Objetivos generales

 

 1. Estudiar la Historia de la Filosofía, delimitada al ámbito del pensamiento occidental e identificar las etapas filosóficas que han captado con mayor claridad y distinción las características de las diferentes épocas.
 2.  Explicar cómo estas etapas y los autores que las representan de modo paradigmático han incidido en la estructura de sus instituciones — políticas, jurídicas, lingüísticas…—, en la organización de sus saberes —técnicos, administrativos, científicos…— y en los proyectos de emancipación de la vida humana.
 3.  Comprender en su contexto y también desde las problemáticas del presente los textos clave de dichos autores.

 

 

Dades generals

Codi: 29001
Professor/a responsable:
NAJERA PEREZ, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: FILOSOFIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix