Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA FRANCESA PER A LES RELACIONS INTERNACIONALS II

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE18 : Comunicar en una segona llengua internacional, a nivell oral i escrit, amb raonable fluïdesa en situacions de la vida quotidiana i professional així com en àmbits objecte d'estudi.
 • CE28 : Conèixer i aplicar les estratègies comunicatives i la terminologia pròpia de les llengües de treball en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • L'alumnat adquirirà la capacitat de comprendre i expressar-se en la llengua objecte d'estudi en situacions de comunicació oral i escrita de la seua vida personal i professional.
 • L'alumnat perfeccionarà les destreses en les diferents competències que li permeten adquirir un nivell equivalent al B2 del Marc de Referència Europeu.
 • L'alumnat desenvoluparà els seus coneixements sobre la cultura de França i els països francòfons, sobre els aspectes interculturals i sobre les relacions internacionals de/amb França.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 28226
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix