Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA FRANCESA PER A LES RELACIONS INTERNACIONALS I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22


La Lengua francesa para las relaciones internacionales I tiene un carácter introductorio y
permite descubrir la lengua y cultura francesas, con el fin de que el alumnado adquiera un
nivel básico de competencia (oral y escrita) en la expresión y comprensión de la lengua
francesa.
El estudio de un segundo idioma moderno es fundamental para adaptarse a cualquiera de los
perfiles profesionales contemplados en la memoria de grado en Relaciones Internacionales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE18 : Comunicar en una segona llengua internacional, a nivell oral i escrit, amb raonable fluïdesa en situacions de la vida quotidiana i professional així com en àmbits objecte d'estudi.
 • CE28 : Conèixer i aplicar les estratègies comunicatives i la terminologia pròpia de les llengües de treball en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • L'alumnat adquirirà la capacitat de comprendre i expressar-se en la llengua objecte d'estudi en situacions de comunicació oral i escrita de la seua vida personal i professional.
 • L'alumnat desenvoluparà els seus coneixements sobre la cultura de França i els països francòfons, sobre els aspectes interculturals i sobre les relacions internacionals de/amb França.
 • L'alumnat perfeccionarà les destreses en les diferents competències que li permeten adquirir el nivell B1 del Marc de Referència Europeu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos conceptuales
1. Desarrollar las competencias para la comprensión oral y escrita.  
2.  Desarrollar las  competencias para la expresión escrita y expresión oral.  
Objetivos procedimentales
3. Estudiar el segundo idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna del
alumnado.
4. Utilizar diccionarios, gramáticas  y obras de consulta, así como los recursos accesibles a
través de Internet.
5. Desarrollar estrategias de escucha de lectura y de producción oral y escrita.
6. Reconocer y servirse correcta y claramente de todos los sonidos del francés.
Objetivos actitudinales
7. Emplear los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje
8. Fomentar el trabajo individual y en equipo   
9. Mostrar una actitud respetuosa y no discriminatoria, en las actividades realizadas en marco
del aula, y hacia la lengua, cultura y civilización francesas.
Contenidos para el curso 2020-21

 

 

Dades generals

Codi: 28221
Professor/a responsable:
VERNA HAIZE, CHRISTINE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix