Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COOPERACIÓ JURÍDICA INTERNACIONAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG1 : Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals

 

Competències Específiques

 • CE12 : Comprendre les característiques de la cooperació jurídica internacional
 • CE15 : Avaluar les possibles solucions als conflictes transnacionals i internacionals
 • CE16 : Conèixer i analitzar els problemes jurídics i socials que es deriven de les relacions internacionals de naturalesa privada.
 • CE20 : Identificar els principis ètics que regeixen les relacions internacionals.
 • CE21 : Conèixer els conceptes bàsics del dret que permeten abordar la dimensió internacional dels problemes jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Des d'un punt de vista general

 • Transmetre als estudiants l'interès per l'aprenentatge del Dret de la cooperació jurídica internacional, tant en la seua dimensió acadèmica i científica com des de la perspectiva de la pràctica professional.
 • Proporcionar als graduats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries per a l'exercici de la professió en l'àmbit d'aquesta matèria concreta.
 • Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar els seus coneixements jurídics en la resolució de supòsits pràctics, afrontant-los amb suficient capacitat de decisió.

Des d'una perspectiva conceptual, que els estudiants l

 • Comprenguen en què consisteix la cooperació jurídica internacional.
 • Entenguen la classificació i interrelacions entre les fonts normatives del Dret de la Cooperació jurídica internacional: les de producció estatal o interna, les de producció institucional (UE), i convencional.
 • Coneguen quins són els valors i interessos específics en els quals s'inspiren les normes en aquesta matèria.

Des de l'enfocament procedimental de l'assignatura:

 • La comprensió de les normes jurídiques, de les sentències judicials i de manuals, estudis i articles doctrinals relacionats amb l'assignatura.
 • La redacció de dictàmens jurídics, exposicions orals i treballs de recerca.
 • Procedir eficaçment en la cerca i maneig de les fonts legals i jurisprudencials, utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Habilitat per a aplicar les tècniques del raciocini en l'argumentació jurídica i per a presentar oralment les seues conclusions respecte a problemes relacionats amb l'assignatura.

En relació amb els continguts actitudinals, aconseguir:

 • La sensibilització cap a temes de la realitat social i jurídica relacionats amb la cooperació entre Estats; i la necessitat que aquesta s'enfortisca per a afavorir la circulació transfronterera de persones en un món cada vegada més globalitzat i multicultural.
 • Mostrar un raonament crític respecte a l'adequació del Dret de la cooperació jurídica internacional per a donar una adequada resposta als problemes i reptes que sorgeixen en les situacions privades internacionals.
 • Comprensió del Dret de la Cooperació jurídica internacional com un instrument que facilita la resolució dels problemes que apareixen en els litigis internacionals i, en últim terme, potencial la circulació transfronterera dels particulars.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 28220
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix