Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET INTERNACIONAL PRIVAT EN LA SOCIETAT MULTICULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El Derecho internacional privado es una de la asignaturas jurídicas que existen en el Grado de Relaciones Internacionales. En particular, esta es la rama del ordenamiento jurídico español que se encarga de regular las relaciones privadas internacionales.

El proceso de integración europeo, los avances en las tecnologías de la comunicación y la información, el incremento de los movimientos humanos trasnacionales, la llamada globalización económica y la eliminación de los obstáculos al comercio internacional han dado lugar a que las sociedades en las que se llevan a cabo estas relaciones privadas internacionales sean multiculturales.

Los estudiantes que cursan el grado de relaciones internacionales debe ser conscientes de esta realidad, conocer las herramientas que el Derecho internacional privado establece para garantizar una adecuada regulación de estas relaciones, favorecer la integración de los inmigrantes en las sociedades occidentales, facilitar las relaciones comerciales internacionales en la cuarta revolución industrial, y reflexionar sobre los principios que deben inspirar dicha regulación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG1 : Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals

 

Competències Específiques

 • CE15 : Avaluar les possibles solucions als conflictes transnacionals i internacionals
 • CE16 : Conèixer i analitzar els problemes jurídics i socials que es deriven de les relacions internacionals de naturalesa privada.
 • CE20 : Identificar els principis ètics que regeixen les relacions internacionals.
 • CE21 : Conèixer els conceptes bàsics del dret que permeten abordar la dimensió internacional dels problemes jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Des d'un punt de vista general

- Transmetre als estudiants l'interès per l'aprenentatge del Dret internacional privat, tant en la seua dimensió
acadèmica i científica com des de la perspectiva de la pràctica professional.
- Proporcionar als graduats els coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries per a l'exercici de la
professió en l'àmbit d'aquesta matèria concreta.
- Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar els seus coneixements jurídics en la resolució de supòsits
pràctics, afrontant-los amb suficient capacitat de decisió.
Des d'una perspectiva conceptual, que els estudiants l
- Comprenguen el paper que juga el Dret internacional privat en una societat multicultural - Entenguen la
classificació i interrelacions entre les fonts normatives del Dret internacional privat: les de producció estatal o interna, les de producció
institucional (UE), i convencional.
- Coneguen quins són els valors i interessos específics en els quals s'inspiren les normes en aquesta matèria.

Des de l'enfocament procedimental de l'assignatura:

- La comprensió de les normes jurídiques, de les sentències judicials i de manuals, estudis i articles
doctrinals relacionats amb l'assignatura.
- La redacció de dictàmens jurídics, exposicions orals i treballs de recerca.
- Procedir eficaçment en la cerca i maneig de les fonts legals i jurisprudencials, utilitzant les
tecnologies de la informació i comunicació.
-Habilitat per a aplicar les tècniques del raciocini en l'argumentació jurídica i per a presentar oralment les seues
conclusions respecte a problemes relacionats amb l'assignatura.

En relació amb els continguts actitudinals, aconseguir:

- La sensibilització cap a temes de la realitat social i jurídica relacionats amb l'economia globalitzada, en la qual
les operacions comercials són generalment transfrontereres; i la societat multicultural en la qual conviuen persones de diferents nacionalitats.
- Mostrar un raonament crític respecte a l'adequació del Dret internacional privat per a donar
una adequada resposta als problemes i reptes
que sorgeixen en les situacions privades internacionals.
- Comprensió del Dret internacional privat com un instrument que facilita la resolució dels problemes
que apareixen en els litigis internacionals i, en potència els valors fonamentals de la Constitució Espanyola i la Carta Europea de Drets
fonamentals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

OBJETIVOS GENERALES

OG.1 - Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho internacional privado, tanto en su dimensión académica y científica como desde la perspectiva de la práctica profesional.
OG.2 - Proporcionar a los graduados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión en el ámbito de esta materia concreta.
OG. 3 - Desarrollar la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos jurídicos en la resolución de supuestos prácticos, afrontándolos con suficiente capacidad de decisión.

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES

OC.1 - Comprendan el papel que juega el Derecho internacional privado en una sociedad multiculturaL

OC. 2. - Entiendan la clasificación e interrelaciones entre las fuentes normativas del Derecho internacional privado: las de producción estatal o interna, las de producción institucional (UE), y convencional.

OC. 3 - Conozcan cuáles son los valores e intereses específicos en los que se inspiran las normas en esta materia.

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

OP. 1 - La comprensión de las normas jurídicas, de las sentencias judiciales y de manuales, estudios y artículos doctrinales relacionados con la asignatura.
OP. 2 - La redacción de dictámenes jurídicos, exposiciones orales y trabajos de investigación.
OP. 3 - Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y jurisprudenciales, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
OP. 4. -Habilidad para aplicar las técnicas del raciocinio en la argumentación jurídica y para presentar oralmente sus conclusiones respecto a problemas relacionados con la asignatura.

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS ACTITUDINALES

OA. 1. - Lograr la sensibilización hacia temas de la realidad social y jurídica relacionados con la economía globalizada, en la que las operaciones comerciales son generalmente transfronterizas; y la sociedad multicultural en la que conviven personas de distintas nacionalidades.
OA. 2 - Mostrar un razonamiento crítico respecto a la adecuación del Derecho internacional privado para dar una adecuada respuesta a los problemas y retos que surgen en las situaciones privadas internacionales.
OA. 3 - Comprensión del Derecho internacional privado como un instrumento que facilita la resolución de los problemas que aparecen en los litigios internacionales y, en potencia los valores fundamentales de la Constitución Española y la Carta Europea de Derechos fundamentales.

 

 

Dades generals

Codi: 28215
Professor/a responsable:
DESANTES REAL, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix