Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura de Dret Internacional Públic és una matèria obligatòria que s'imparteix en el segon semestre del tercer curs del Grau en Dret i en els estudis simultanis de Dret i Administració i direcció d'empreses, i forma part del bloc de Dret Públic, juntament amb el Dret Constitucional o el Dret Administratiu. Aquesta assignatura troba continuïtat en l'assignatura obligatòria de Dret de la Unió Europea de quart curs, impartida conjuntament per les Àrees de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i de Dret Constitucional. Persegueix, com a finalitat formativa, la introducció a la complexa realitat de l'ordenament jurídic internacional, marcat fonamentalment pel seu caràcter descentralitzat, allò que el diferencia clarament dels ordenaments interns. Els coneixements adquirits obrin el camí per a la recerca, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a diferents llocs de treball com a funcionaris públics en l'àmbit de les Organitzacions Internacionals, com a Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa, per citar-ne algunes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG1 : Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals
 • CG6 : Saber expressar-se oralment de forma correcta sobre temes internacionals

 

Competències Específiques

 • CE1 : Analitzar la naturalesa i característiques de les relacions entre els actors internacionals i particularment entre els Estats.
 • CE21 : Conèixer els conceptes bàsics del dret que permeten abordar la dimensió internacional dels problemes jurídics.
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Prendre consciència de la importància del Dret Internacional Públic com a sistema regulador de les relacions internacionals.
 • Adquirir la capacitat d'emetre judicis crítics sobre la realitat jurídica internacional.
 • Comprendre l'estructura de la societat internacional i les funcions i institucions pròpies del Dret Internacional Públic.
 • Adquirir l'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre amb aprofitament estudis posteriors.
 • Els coneixements adquirits obrin el camí per a la recerca, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a diferents llocs de funcionaris en l'àmbit de les Organitzacions Internacionals, com l'Organització de les Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa, entre unes altres.
 • Així mateix, l'aprenentatge adquirit permet cobrir les necessitats d'internacionalització de les empreses, entitats públiques i tot tipus d'organitzacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. L'aplicació dels continguts bàsics en el procés d'argumentació jurídica en els exercicis escrits i orals;

2. La capacitat d'emetre judicis crítics sobre la realitat jurídica internacional;

3. Habilitats en el maneig d'un llenguatge específic en el context de l'ordenament jurídic internacional que permeta a l'estudiant incidir en les diferents realitats utilitzant la terminologia jurídica adequada.

4. L'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre amb aprofitament estudis posteriors.

 

 

Dades generals

Codi: 28212
Professor/a responsable:
URBANEJA CILLAN, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix