Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo de esta asignatura es que a la finalización del presente curso académico, el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos en el ámbito económico suficientes para poder valorar y analizar el papel de la política económica internacional y de sus principales agentes.

El alumno se familiarizará con:

• las principales relaciones internacionales, los organismos que intervienen en las mismas así como sus implicaciones
• el papel del Estado dentro de las principales Políticas Económicas Internacionales
• El funcionamiento de las instituciones políticas internacionales así como de las relaciones interestatales
• Como influyen en la Política Económica actual y la soberanía de las naciones
• La relación entre el comportamiento del Estado y las consecuencias para las empresas-instituciones de ámbito internacional.
• Las controversias de naturaleza pública y privada con contenido internacional en el ámbito económico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG6 : Saber expressar-se oralment de forma correcta sobre temes internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE1 : Analitzar la naturalesa i característiques de les relacions entre els actors internacionals i particularment entre els Estats.
 • CE10 : Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les institucions i organitzacions internacionals.
 • CE11 : Identificar i comprendre les dades macroeconòmiques i els principals fluxos econòmics per a analitzar la conjuntura econòmica mundial.
 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE15 : Avaluar les possibles solucions als conflictes transnacionals i internacionals
 • CE19 : Conèixer el sistema institucional i normatiu de la Unió Europea.
 • CE24 : Comprendre el paper que exerceix Espanya en la societat internacional.
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.
 • CE5 : Conèixer els principals mètodes i tècniques quantitatives en l'anàlisi dels esdeveniments internacionals i de les tendències de la societat internacional contemporània.
 • CE7 : Comprendre els fonaments teòrics generals de l'economia i de l'estructura econòmica internacional.
 • CE8 : Conèixer i relacionar els sistemes polítics dels Estats, les seues institucions i els processos de decisió, en particular respecte de la política exterior

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumne a través d'aquesta matèria ha de ser capaç de:

 • Entendre les relacions econòmiques en l'àmbit internacional i les seues implicacions.
 • El paper de l'Estat dins de les principals Polítiques Econòmiques.
 • El funcionament de les institucions polítiques internacionals i de les relacions interestatales.
 • La labor que desenvolupen tant organismes internacionals com a nacionals en l'esfera internacional i la seua interacció amb la Política Econòmica.
 • El coneixement del comportament de l'Estat i la seua influència en empreses-institucions d'àmbit internacional.
 • L'anàlisi de controvèrsies de naturalesa pública i privada amb contingut internacional relacionades amb l'àmbit econòmic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer y entender tanto los conceptos que se desarrollarán dentro de la asignatura de Política Económica Internacional así como conocer las principales instituciones y hechos económicos más relevantes relacionados con la misma.

Al final de la misma, el alumno deberá ser capaz de prever las posibles consecuencias de los actos llevados a cabo en el ámbito internacional y sus implicaciones en materia económica respecto a las principales instituciones de ámbito mundial.

 

 

Dades generals

Codi: 28210
Professor/a responsable:
MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix