Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET CONSTITUCIONAL GENERAL I COMPARAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En l'assignatura Dret Constitucional General i Comparat, es pretén que l'alumnat adquirisca les capacitats necessàries per a valorar, des de la perspectiva del pensament crític, els canvis experimentats en la Ciència Constitucional a través del coneixement i reflexió sobre les noves realitats constitucionals que interactuen amb els ordenaments jurídics estatals. A tal fi, es reflexionarà sobre l'evolució del Dret en clau comparada, adoptant l'enfocament del Dret comparat com a disciplina autònoma, la redefinició de les coordenades del constitucionalisme des del paradigma de la globalització i la integració supranacional, les estructures globals de poder, com a qüestions jurídic polítiques claus per a aprehender el vertader significat de les transformacions normatives en curs. Aquesta assignatura contribueix al perfil professional del títol i al desenvolupament de les competències específiques i genèriques del mateix en oferir el coneixement de la base de l'actual realitat constitucional.


El paper de l'assignatura dins del pla d'estudis s'articula dins dels coneixements bàsics, estant connectada amb els altres coneixements jurídics del pla d'estudis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG1 : Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG6 : Saber expressar-se oralment de forma correcta sobre temes internacionals

 

Competències Específiques

 • CE19 : Conèixer el sistema institucional i normatiu de la Unió Europea.
 • CE21 : Conèixer els conceptes bàsics del dret que permeten abordar la dimensió internacional dels problemes jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Es pretén que l'alumnat adquirisca les capacitats necessàries per a valorar, des de la perspectiva del
constitucionalisme crític, els canvis experimentats en la Ciència Constitucional a través del coneixement i reflexió sobre les noves realitats constitucionals que interactuen amb els ordenaments jurídics estatals.

A tal fi, es reflexionarà sobre l'evolució de l'Estat legal a l'Estat constitucional, la redefinició de les
coordenades del constitucionalisme social, la infiltració dels postulats del constitucionalisme de mercat europeu en les constitucions nacionals, i la consolidació del paradigma monetarista del capitalisme financiarizado en les estructures globals de poder, com a qüestions jurídic polítiques claus per a aprehender el vertader significat
de les transformacions normatives en curs.

Aquesta assignatura contribueix al perfil professional del títol i al desenvolupament de les competències específiques i genèriques
del mateix en oferir el coneixement de la base de l'actual realitat constitucional. Els coneixements adquirits obrin el camí per a la recerca, l'activitat docent en Universitats nacionals i internacionals, l'exercici professional, i l'accés a diferents llocs de funcionaris públics en l'àmbit europeu i en organismes internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Conèixer i comprendre el concepte, objecte i mètode del Dret.
 • Conèixer i comprendre les diferents fonts del Dret.
 • Conèixer i comprendre les formes d'Estat i la distribució territorial del poder.
 • Conèixer i comprendre les institucions de l'Estat.
 • Conèixer i comprendre els drets fonamentals i humans.
 • Conèixer i comprendre la globalització.
 • Conèixer i comprendre el significat i abast del dret constitucional comparat

 

Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2018-19

 • Conèixer i comprendre les doctrines constitucionals, en particular:
  • Conèixer i comprendre l'evolució i el concepte de constitucionalismes.
  • Conèixer i comprendre els sistemes de protecció nacional, internacional i supranacional dels drets.
 • Conèixer i comprendre les relacions entre Dret i Estat, en particular:
  • Les formes d'Estat i les formes de Govern
  • L'organització de l'Estat
  • Els òrgans constitucionals.
  • Les garanties constitucionals i la defensa de la Constitució.
  • Els drets fonamentals i els drets humans.
 • Conèixer i comprendre la Globalització i el Dret constitucional comparat

 

 

Dades generals

Codi: 28206
Professor/a responsable:
ASENSI SABATER, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix