Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Este curso es una introducción a la Economía. Estará dividido en dos partes: Microeconomía y Macroeconomía. En la parte de Microeconomía estudiaremos los principios básicos de economía primero participando directamente en experimentos y posteriormente estudiando la teoría económica relevante y sus aplicaciones. Durante los experimentos podrás observar los principios económicos en acción. Después de cada experimento, tras haber recopilado y trabajado sus datos, presentaremos las teorías económicas diseñadas para explicar los principios que has descubierto en el experimento y sus aplicaciones. En la parte de Macroeconomía estudiaremos los principales indicadores macroeconómicos, el papel de los gobiernos y los bancos centrales en regular la economía y los mecanismos principales de política monetaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG3 : Usar l'anglès amb propietat segons la terminologia científica i acadèmica pròpia de les relacions internacionals
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE11 : Identificar i comprendre les dades macroeconòmiques i els principals fluxos econòmics per a analitzar la conjuntura econòmica mundial.
 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.
 • CE7 : Comprendre els fonaments teòrics generals de l'economia i de l'estructura econòmica internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Domini dels conceptes fonamentals de l'anàlisi econòmica.
 • Comprensió del mètode econòmic i les seues aplicacions per a explicar el comportament humà.
 • Coneixement bàsic del funcionament global de les economies modernes.
 • Habilitat per a reconèixer i entendre com l'activitat econòmica i el comportament del món real es desvia dels models i patrons usat en Economia
 • Capacitat per a analitzar i criticar els supòsits sobre el comportament usats en Economia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Entender la capacidad de la teoría económica, así como sus limitaciones, para explicar el mundo económico en el que vivimos.

 

 

Dades generals

Codi: 28204
Professor/a responsable:
CUEVA HERRERO, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix