Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals és una matèria bàsica que s'impartix en el primer quadrimestre del primer curs del Grau en Relacions Internacionals. Així mateix, es troba en íntima connexió amb l'assignatura obligatòria de Dret Internacional Públic, que s'impartix en el primer quadrimestre del segon curs, i amb l'assignatura obligatòria Organitzacions Internacionals, que s'impartix en el segon quadrimestre del segon curs, ambdós per l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. També, amb l'assignatura obligatòria de Política Exterior i Diplomàcia pública d'Espanya, que s'impartix en el primer quadrimestre de quart curs, per l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.Perseguix com a finalitat formativa, el coneixement i anàlisi de la societat internacional contemporània, a partir de l'estudi dels actors del sistema internacional, les estructures i processos del sistema internacional, les fractures d'este i els principals temes d'objecte de l'actual agenda global (desenrotllament sostenible, medi ambient, globalització, migracions internacionals, seguretat i defensa, etc).

Els coneixements adquirits obrin el camí per a la investigació, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a distints llocs de funcionaris públics en l'àmbit de les Organitzacions Internacionals, sobretot les Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa, per citar només algunes, davant de la creixent necessitat de recursos humans en un món cada vegada més globalitzat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG1 : Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals

 

Competències Específiques

 • CE1 : Analitzar la naturalesa i característiques de les relacions entre els actors internacionals i particularment entre els Estats.
 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE23 : Comprendre el paper que exerceix la Unió Europea com a actor global.
 • CE24 : Comprendre el paper que exerceix Espanya en la societat internacional.
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre l'estructura de la societat internacional i el seu maneig pels diferents tipus d'actors.
 • Identificar i classificar adequadament els actors de les relacions internacionals, així com la seua evolució.
 • Conèixer i comprendre els elements que incideixen en les preses de decisions en els contextos nacional i internacional.
 • Conèixer i comprendre la fragmentació del sistema internacional en diferents àrees geopolítiques, identificant els elements que les conformen, així com les dinàmiques de cooperació i conflicte presents en elles.
 • Conèixer i comprendre els principals elements que defineixen la política exterior dels Estats, especialment d'Espanya.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. L'adquisició de coneixements bàsics amb el recolze en les fonts bibliogràfiques i documents actualitzats en matèria de Relacions Internacionals, tenint en compte les últimes tendències del desenvolupament científic i tecnològic.
2. Desenvolupar la capacitat d'emetre judicis crítics sobre la societat internacional contemporànea.
3. Potenciar l'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre estudis posteriors.
4. Desenvolupar la capacitat per a l'acompliment d'estudis de gestió i executius en aquells camps o sectors en els quals resulta necessari comptar amb uns coneixements bàsics sobre Relacions Internacionals. Tal és el cas, principalment, de mitjans de comunicanció, departaments de empreses trasnacionals, Organitzacions Internacionals i ONGs, institucions de diplomàcia pública, que exigisquen capacitat d'anàlisi i compressió de la realitat internacional.

 

 

Dades generals

Codi: 28201
Professor/a responsable:
REQUENA CASANOVA, MILLAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix