Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura “Introducción a la Ciencia Política” corresponde al Área de Ciencia Política y de la Administración, Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, de la Universidad de Alicante. “Introducción a la Ciencia Política” (Formación Básica de Primer Curso, Segundo Semestre, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos) 6 créditos ETCS.

6 créditos ECTS (60 horas presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del alumno)

La finalidad principal de la asignatura es que el estudiante adquiera sólidos conocimientos del Área de Ciencia Política y de la Administración, así como manejar habilidades específicas y generales que le permitan una adecuada aplicación de lo aprendido con vistas a un mejor desempeño profesional una vez concluida su etapa universitaria formativa. De ahí la importancia de una correcta incardinación, y equilibrio, entre las clases teóricas y prácticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

  • CG5 : Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.
  • CG7 : Competències informàtiques i informacionals.
  • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

  • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
  • CE12 : Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
  • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

  • Identificar els components del sistema polític i entendre'n les relacions.
  • Saber interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.
  • Tenir aptitud per a analitzar i diagnosticar la realitat política.
  • Saber interpretar la realitat política i raonar-la críticament.
  • Identificar els processos de consens, negociació i conflicte polític.
  • Tenir aptitud per a usar dades de recerca quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi política.
  • Fer servir un vocabulari correcte de termes específics i el registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

• Identificar los componentes del sistema político y entender sus relaciones.
• Saber interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico.
• Aptitud para efectuar análisis y diagnósticos de la realidad política.
• Saber interpretar y razonar críticamente sobre la realidad política.
• Identificación de los procesos de consenso, negociación y conflicto político.
• Aptitud para el manejo de datos de investigación cuantitativos y cualitativos para el análisis político.
• Manejar un vocabulario correcto de términos específicos y un registro escrito adecuado.

 

 

Dades generals

Codi: 28008
Professor/a responsable:
MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

  • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
    Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
    Crèdits teòrics: 1,8
    Crèdits pràctics: 0,6
    Aquest departament és responsable de l'assignatura.
    Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix