Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

La evaluación de la asignatura será continua; de esta manera se constatará la asistencia a clase, así como las lecturas realizadas y la progresión de los alumnos en el estudio gradual de la asignatura. También se realizarán seminarios específicos sobre lecturas clave de la asignatura y comentarios analíticos acerca de textos fundamentales. Durante toda la duración del cuatrimestre, los alumnos de la asignatura podrán hacer llegar su valoración de la asignatura a fin de adaptar las clases, en la medida de lo posible, a sus intereses y preocupaciones. 

De los 10 puntos que pueden obtenerse en la asignatura, 4 puntos es el máximo atribuible al trabajo escrito, 5 puntos es el máximo atribuible al examen, y 1 punto es el máximo atribuible por asistencia a clase. Se aprueba la asignatura una vez obtenidos 5 puntos o más en la escala clásica de 0 (nota mínima) a 10 (nota máxima).

Las prácticas de la asignatura consistirán en lecturas, casos prácticos y seminarios.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.
 • CG7 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE12 : Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els components del sistema polític i entendre'n les relacions.
 • Saber interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.
 • Tenir aptitud per a analitzar i diagnosticar la realitat política.
 • Saber interpretar la realitat política i raonar-la críticament.
 • Identificar els processos de consens, negociació i conflicte polític.
 • Tenir aptitud per a usar dades de recerca quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi política.
 • Fer servir un vocabulari correcte de termes específics i el registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 28008
Professor/a responsable:
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix