Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Con la asignatura de Salud Pública para el grado de Nutrición Humana y Dietética se pretende que el alumno adquiera conocimientos y habilidades relacionadas con las competencias profesionales de la salud pública para proteger, promover y recuperar la salud de la población. El contenido de la asignatura contribuye a la formación y comprensión de los problemas de salud pública relacionados con la alimentación y la nutrición, en consonancia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU (2015), en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E12 : Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E13 : Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E14 : Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E15 : Reconèixer els elements essencials de la professió de dietista nutricionista i desenvolupar la professió en relació amb altres professionals de la salut.
 • E29 : Desenvolupar la professió des de la perspectiva centrada en el pacient/usuari/client.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Salut Pública i Nutrició Comunitària

 • 52 : Conèixer les organitzacions i els sistemes de salut nacionals i internacionals, així com les polítiques de salut.
 • 53 : Participar en l'anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d'estudis epidemiològics i programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.
 • 54 : Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per a identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.
 • 56 : Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.
 • 57 : Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament comunitari i de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar conceptes de salut publica, com ara les competències professionals de la salut publica.
 • Conèixer els factors que determinen la salut. Identificar factors que influeixen en la nutrició i alimentació i la interacció que s'hi estableix. identificar els desequilibris socioestructurals, la discriminació, l'opressió, les injustícies socials, polítiques i econòmiques i l'impacte que tenen en la nutrició i alimentació. Estratègies de disminució de les desigualtats al món.
 • Reconèixer les bases de l'alimentació saludable reconeguda en els patrons alimentaris a l'estat espanyol i la relació amb la dieta mediterrània des del punt de vista de la salut pública.
 • Conèixer i identificar els atributs per a classificar els sistemes sanitaris internacionals, amb especial atenció al cas espanyol.
 • Descriure els fonaments, les funcions i les línies estratègiques de la promoció de la salut.
 • Reconèixer i analitzar la influència de les polítiques publiques de salut nutricional i alimentària en el context mundial, europeu i espanyol
 • Identificar les estratègies principals d'intervenció en salut pública nutricional, atenent a les metes del mil·lenni, salut XXI i el pla d'acció d'alimentació, nutrició i salut de la Unió Europea i Espanya.
 • Brindar eines tècniques bàsiques relacionades amb la gestió integral d'aigües i residus, des de la perspectiva de la salut pública. Toxiinfeccions alimentàries i mesures de prevenció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objetivo Cognitivos:

1. Familiarizarse con las competencias profesionales del Dietista Nutricionista en la Salud Pública, y de la Salud Pública en el desarrollo de las competencias profesionales de grado

2. Conocer los conceptos de salud en función de las diferentes aproximaciones históricos y más habituales, como de los elementos de clasificación para los sistemas sanitarios

3. Identificar los determinantes sociales, políticos, económicos, medioambientales y culturales que influyen en la salud

4. Comprender la importancia de la promoción de la salud como una de las estrategias de intervención en la salud pública

5. Identificar las funciones, líneas estratégicas y principales ámbitos de acción de la promoción de la salud

6. Conocer los conceptos de soberanía a y seguridad alimentaria y los principales indicadores que definen estado nutricional en el contexto internacional según OMS/FAO

7. Conocer las políticas de nutrición vigente en el ámbito internacional y nacional . Así como comprender la naturaleza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la agenda del desarrollo internacional

8. Identificar los patrones alimentarios establecidos a nivel poblacional

9. Examinar algunas intervenciones sobre estilos de vida relacionados con la alimentación y nutrición y su impacto en la salud pública

10. Analizar la influencia del medio ambiente en la salud y nutrición. Reflexionar sobre la sostenibilidad del sistema alimentario 

11. Desarrollar habilidades en la identificación de problemas de salud pública relacionados con la dieta, alimentación y nutrición; así como incorporar estrategias de los ODS en estos estudios prácticos.

 

 

Dades generals

Codi: 27527
Professor/a responsable:
ORTIZ MONCADA, MARIA DEL ROCIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix