Competències i objectius

SENSE DOCÈNCIA EN AQUEST CURS ACADÈMIC
Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura centra el seu objecte d'estudi i treball en el tractament dietètic de les patologies amb implicació nutricional vistes per aparells. Així mateix s'estudien nocions bàsiques de farmacologia i els tractaments farmacològics de les patologies vistes en la part de dietoteràpia, amb especial atenció a les possibles alteracions fàrmac-nutrient-aliment. Focalitza l'estudi de les necessitats nutricionals en situació patològica. S'organitzen els continguts de manera que primer s'estudien els condicionants que es donen en cadascuna de les patologies i l'alimentació sobre la base de les necessitats, d'aquesta forma s'adquireixen una sèrie d'habilitats i capacitats que permetran a l'estudiant ser capaç de desenvolupar plans dietètics complets amb diferents alternatives de menús. L'assignatura està dividida en dos blocs: Dietoteràpia, on s'estudien les patologies i tractament dietètic i Farmacologia. A continuació de la part teòrica de cadascun dels blocs, s'imparteixen les pràctiques corresponents. En el context del pla d'estudis, aquesta assignatura, juntament amb Nutrició Clínica I i II és el pilar on se centra el perfil clínic del graduat en nutrició humana i dietètica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Competències específiques (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'origen del tractament nutricional en les patologies.
 • Descriure les dietes terapèutiques en les diverses classificacions.
 • Identificar els factors a tenir en compte en la realització d'una dieta terapèutica.
 • Identificar i descriure els criteris que regeixen l'organització de les dietes hospitalàries.
 • Conèixer les dietes normalitzades del centre assistencial i valorar-ne els avantatges i inconvenients.
 • Analitzar el problema nutricional amb objectivitat, tenint-ne en compte les característiques patològiques, i actuar racionalment per a solucionar-lo.
 • Treballar amb el document bàsic d'informació del sistema de salut: la història clínica i els subdocuments que la conformen.
 • Descriure l'anatomia de l'aparell en estudi.
 • Enumerar els factors de risc de les patologies d'alta prevalença i relacionar-los amb el risc nutricional.
 • Elaborar dietes adaptades a les condicions fisiopatològiques en el marc de l'atenció especialitzada i primària.
 • Conèixer les indicacions i contraindicacions de la nutrició artificial.
 • Conèixer les vies d'administració de la nutrició artificial.
 • Conèixer els tipus de nutrició entèrica adaptats a les característiques fisiopatològiques.
 • Elaborar plans dietètics en base a alimentació entèrica.
 • Elaborar plans alimentaris per a proves exploratòries que requerisquen preparació dietètica.
 • Comprendre les bases dels mecanismes d'acció dels medicaments.
 • Distingir les accions i els efectes i reconèixer els efectes no desitjats dels medicaments.
 • Identificar i preveure les interaccions entre fàrmacs i nutrients.
 • Comprendre la manera com els fàrmacs poden alterar l'estat nutricional i com aquest pot alterar l'efecte dels fàrmacs.
 • Saber interpretar les dades farmacològiques en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dietètic nutricional.
 • Comprendre les bases dels mecanismes d'acció dels medicaments.
 • Distingir les accions i els efectes i reconèixer els efectes no desitjats dels medicaments.
 • Identificar i preveure les interaccions entre fàrmacs i nutrients.
 • Comprendre la manera com els fàrmacs poden alterar l'estat nutricional i com aquest pot alterar l'efecte dels fàrmacs.
 • Saber interpretar les dades farmacològiques en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dietètic nutricional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conèixer l'origen del tractament nutricional en les patologies. Descriure les diferents dietes terapèutiques en les seues diferents classificacions. Identificar els factors a tenir en compte en la realització d'una dieta terapèutica. Identificar i descriure els criteris que presideixen l'organització de les dietes hospitalàries. Conèixer les dietes normalitzades existents en el centre assistencial i valorar els seus avantatges i inconvenients. Analitzar el problema nutricional amb objectivitat tenint en compte les característiques patològiques, actuar de forma racional per a solucionar-ho. Treballar amb el document bàsic d'informació del sistema de salut: la història clínica i els subdocumentos que la conformen. Descriure l'anatomia i fisiologia de l'aparell en estudi. Enumerar els factors de risc de les patologies d'alta prevalença i relacionar amb el risc nutricional. Elaborar dietes adaptades a les condicions fisiopatológicas en el marc de l'atenció especialitzada. Conèixer les indicacions i contraindicacions de la nutrició artificial. Elaborar plans alimentaris per a proves exploratòries que requerisquen preparació dietètica. Comprendre les bases dels mecanismes d'acció dels medicaments. Distingir entre les accions i els efectes i reconèixer els efectes no desitjats dels medicaments. Identificar i preveure les interaccions entre fàrmacs i nutrients. Comprendre com els fàrmacs poden alterar l'estat nutricional i com aquest pot alterar l'efecte dels fàrmacs. Saber interpretar les dades farmacològiques en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dietètic nutricional. Comprendre les bases dels mecanismes d'acció dels medicaments. Distingir entre les accions i els efectes i reconèixer els efectes no desitjats dels medicaments. Identificar i preveure les interaccions entre fàrmacs i nutrients. Comprendre com els fàrmacs poden alterar l'estat nutricional i com aquest pot alterar l'efecte dels fàrmacs. Saber interpretar les dades farmacològiques en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dietètic nutricional.

 

 

Dades generals

Codi: 27520
Professor/a responsable:
SOSPEDRA LOPEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,1
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,7

Estudis en què s'imparteix